Науково-педагогічний склад кафедри

Ананко Тетяна Рудольфівна – к. філ. н., доцент


Долина Аліна Василівна – к. пед. н., доцент

Профіль Google Scholar Долина А. В.


Зінченко Ганна Євгенівна – к. філ. н., доцент

Профіль Google Scholar Зінченко Г. Є.


Максименко Людмила Олександрівна – к. пед. н., доцент

У 1996р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю 7.03.05.02 − «Мова і література» /дві іноземні мови/.

У 2008-2011 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді
Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України на тему: «Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2014-2017 рр. навчалася в докторантурі у Київському національному лінгвістичному університеті і працює над темою докторської дисертації «Теорія і практика формування у студентів бакалаврату компетентності у письмовому перекладі наукових текстів з лінгвістики (англійська й українська мови)».

Викладає практичний курс “ Англійська мова” на II курсі.


Подкур Інна Володимирівна – к. філ. н., доцент

Профіль Google Scholar Подкур І.В. (Петренко І. В.)


Писанко Марія Леонідівна – к. пед. н., доцент

Доцент, кандидат педагогічних наук Писанко Марія Леонідівна у 2001 закінчила тоді Київський державний лінгвістичний університет і отримала кваліфікацію: викладач англійської мови та зарубіжної літератури. Після закінчення університету залишилися працювати викладачем кафедри англійської філології. По закінченню аспірантури (2008 р.) перейшла на кафедру методики викладання іноземних мов, де працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом (з 2010 року). З 2008 року також працює на кафедрі англійської мови та перекладу факультету сходознавства. Кандидат педагогічних наук з 2008 року.
Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної» (Київ, 2008р.).
Марія Леонідівна є редактором розділу «Навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах» науково-методичного журналу «Іноземні мови», Розробила авторський курс «Основи наукового письма англійською мовою» для студентів магістратури.
Писанко М.Л. активно займається науковою діяльністю в Україні та за її межами. Досліджує питання формування міжкультурної комунікативної компетентності, проблеми навчання усного двостороннього перекладу і навчання перекладу учнів старшої профільної школи у межах елективних курсів. Бере участь у міжнародних конференціях. З 2015 року – віце-президент Всеукраїнської асоціації з мовного тестування і оцінювання (ВУАМТО). Виступає з мастер-класами для викладачів ВНЗ України (м. Вінниця, Київ, Суми, Черкаси).
Має 37 публікації, з них 28 наукових та 9 навчально-методичного характеру, в тому числі 22 наукові публікації у провідних фахових виданнях та 9 навчально-методичних посібників.
Викладає такі навчальні курси: «Усний двосторонній переклад» , «Теорія практика перекладу» і «Основи академічного письма англійською мовою», керує науковою роботою студентів та аспірантів. Має трьох захищених аспірантів: Мірошник І.В. (2013), Курило Л.В. (2014), Шевелько К.О. (2016).

Профіль Google Scholar Писанко М. Л.


Ставцева Вікторія Федорівна, к. пед. н., доцент


Тищенко Тетяна Валентинівна – к. філ. н., доцент

Закінчила Київський державний лінгвістичний університет у 1999 році.  Спеціальність “Мова та література (англійська та німецька мови)”. Кваліфікація філолога, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. Викладає англійську мову на 2 курсі. Уклала робочу програму з англійської мови для студентів 2 курсу. У співавторстві уклала посібник

ESSENTIAL VOCABULARY for the second-year students of the Oriental Studies Faculty / Н. А. Бурка, Р. О. Ніщик, Т.  В. Тищенко, М. Б. Щербина; [за ред. Р. О. Ніщик]. – К., 2016. – 177 с.

У 2005-2008 роках навчалася в аспірантурі КНЛУ. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію “Інтонація оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні: гендерний аспект (експериментально-фонетичне дослідження)” зі спеціальності германські мови.

Профіль Google Scholar Тищенко Т. В.


Комарова Інна Станіславівна – старший викладач

Профіль Google Scholar Комарова І. С.


Мудринич Світлана Юріївна – к. філ. н., старший викладач

У 1984 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю іноземні мови (дві мови) та отримала кваліфікацію вчителя іноземних мов (англійська та французька).

Основні навчальні курси, які веде: практика англійської мови  (III курс), культура усного та писемного мовлення англійської мови (V курс).

Навчально-методична робота: Словник ESSENTIAL ENGLISH: A thematic dictionary for the third-year students of the Oriental Studies Faculty УДК 811.111.2(038) ББК 81.2Англ-4 Словник- мінімум тематичної лексики для студентів третього курсу факультету сходознавства. – Біла Церква:Видавець Пшонківський О.В., 2017,185 cт.

Кандидат філологічних наук з вересня 2014 року зі спеціальності порівняльно-історичне та типологічне мовознавство. Тема дисертаційного дослідження: Типологія слів зі значенням стану в українській та англійській мовах: семантико-функціональний аспект.


Удяк Катерина Петрівна – к. філ. н., старший викладач


Талько Світлана Володимирівна  – к. філ. н., старший викладач

У 1999 році закінчила КНЛУ за спеціальністю «Мова та література (англійська мова, українська мова та література)»; здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, української мови і літератури.

Викладає практичний курс перекладу з англійської мови на третьому курсі.

З 2001 по 2004 р.р. навчалась в аспірантурі при КНЛУ за спеціальністю порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мовах».

У 2010 році присвоєно  науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.


Бураго Олена Геннадіївна – к. філ. н., викладач


Бурка Наталія Анатоліївна – викладач

Закінчила у 2003 році Київський національний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська, німецька, французька)” та здобула кваліфікацію філолог, викладач англійської, німецької та французької мов і зарубіжної літератури.

Викладає практичний курс “ Англійська мова” на II та IV курсах.

Підготувала до друку посібник (у співавторстві): ESSENTIAL VOCABULARY for the second-year students of the Oriental Studies Faculty / Н. А. Бурка, Р. О. Ніщик, Т.  В. Тищенко, М. Б. Щербина; [за ред. Р. О. Ніщик]. – К., 2016. – 183 с.

Закінчила у 2015 році аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.04. Тема дисертації: “Синтагматика приголосних фонем у давньоанглійському, середньоанглійському та новоанглійському періодах розвитку англійської мови”.

Профіль Google Scholar Бурка Н. А.


Голдинська Крістіна Юріївна – викладач


Град Наталія Ярославівна – викладач


Данкевич Тетяна Миколаївна – викладач

Профіль Google Scholar Данкевич Т. М.


Кравцевич Наталя Сергіївна – викладач

У 2002 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська). Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, практичного психолога в закладах освіти. Викладає дисципліну «Англійська мова» на II і IV курсах. Є співавтором навчального посібника для студентів вищих закладів освіти «ENGLISH GRAMMAR: Theory and Practice» в трьох виданнях. Працює над створенням словника-мінімума з англійської мови для студентів IV курсу факультету сходознавства. У 2006-2009 роках проходила навчання в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Профіль Google Scholar Кравцевич Н. С.


Лисенко Олена Анатоліївна – викладач

У 1995 р. з відзнакою закінчила Сумський державний педагогічний інститут
ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Англійська та німецька мови», здобула кваліфікацію спеціаліста − вчителя англійської та німецької мов. У 2014 р. закінчила магістратуру Сумського обласного інституту післядипломної освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів. З 2013 р. викладає англійську мову на другому курсі факультету сходознавства. З вересня 2015 р. навчається в аспірантурі КНЛУ, спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки», тема дисертаційного дослідження «Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти Ірландії».


Мороз Вадим Миколайович – викладач


Рибачківська Людмила Євгенівна – викладач

Закінчила у 2003 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)” та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, організатора освіти, викладача у ВНЗ.

Викладає другу іноземну мову (англійську) на третьому курсі факультету сходознавства.

У 2017 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство і пройшла передзахист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: “Словотвірні гнізда з вершинами-онімами в українській та англійській мовах: контрастивний аспект”, виконану на кафедрі германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету
(протокол №3 від 13.10.2016 року, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Денисова С. П.).


Циган Леся Василівна – викладач

Закінчила факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету у 1995 році. Спеціальність – іноземні мови (дві мови); кваліфікація спеціаліста – вчителя англійської та німецької мов.

Викладає курс усного двостороннього перекладу на IV курсі.

Уклала типову і робочу програми з навчальної дисципліни «Усний двосторонній переклад» для IV курсу; має 20 публікацій з методики викладання перекладу; працює над посібником з усного двостороннього перекладу для студентів IV курсу

Уклала посібники:

  • Циган Л.В. Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі «ТЕЛЕКОМ» / Яхно Н.П., Бочкарьова О.Ю. // Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі «ТЕЛЕКОМ». – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – 27 с.
  • Циган Л.В. Workplace. Навчальні матеріали з авіаційної англійської мови / Мельник І.М., Петращук О.П. // Навчальні матеріали з авіаційної англійської мови. – К.: Навчально-методичний центр післядипломної освіти АЕРОЛІНГВА, 2005. – 32 с.

Закінчила аспірантуру у 2010 році зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ.

Працює над дисертаційним дослідженням: «Методика контролю рівня сформованості усної  англомовної перекладацької компетенції у майбутніх філологів». Наукові інтереси – методика навчання перекладу.


Щербина Мадіна Баталівна – викладач


Ярошенко Олеся Василівна – к. пед. н., викладач

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет у 2008 році за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

У 2015 успішно закінчила аспірантуру Київського національного лінгвістичного університету, захистивши дисертацію на тему «Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу» за спеціальністю – теорія та методика навчання: германські мови.

Викладає такі дисципліни: Англійська мова (ІІІ курс).

Профіль Google Scholar Ярошенко О. В.