Науково-педагогічний склад кафедри

 1. Мелько Христина Богданівна – доцент, к. філ. н.

Закінчила факультет романо-германської філології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова і література та німецька мова і література». Кандидат філологічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій раді при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова на тему: «Типологія засобів відображення синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі (на матеріалі англійської та української мов)» )» зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. У 2015 р. отримала атестат доцента кафедри англійської філології і перекладу. Має 41 публікацію, з них 38 наукових, в тому числі 31 наукову публікацію у провідних фахових виданнях України, 7 тез. Крім того, є автором 3 розділів в міжнародних колективних монографіях, одним із співавторів підручника за модульно-рейтинговою технологією навчання “Англійська мова” (із Грифом МОН України) та навчального посібника “Specialized translation from a cognitive-discursive perspective”, автором трьох видань «Методичних вказівок щодо виконання курсової роботи з порівняльної лексикології» (у співавторстві).

Список праць

 1. Мовні засоби вираження стратегії мислення англомовних політиків у текстах інтерв’ю та промовах (на матеріалі промов Барока Обами) Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми іноземної філології і перекладу» (16 грудня 2015 р.). К., 2015.
 2. Особливості перекладу термінології моди в англійській мові (на матеріалі романів Софі Кінсели) Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис»: Збірник наукових праць. № 1. Львів, 2017.
 3. Структурно-семантичні моделі неологізмів у мас медійному дискурсі // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф «Мова і світ: дослідження та викладання«, (Кропивницький, 23—24 березня 2017 р.). С.475—481
 4. Cognitive linguistic methods of specialized discourse analysis Specialized translation from a cognitive-discursive perspective / За заг. редакцією проф. Ніконової В.Г. К. : Вид. центр КНЛУ, 2018.
 5. Translation criticism as a measure of linguistic coherence in the translation process Scientific Journal of Polonia University Periodyk naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa, Akademia Polonijna w Częstochowie „Educator”, Vol 36 No 5 2019. 84-88 ISSN 1895-9911
 6. Nature of communicative strategies and tactics: linguistic approach Vectors of the development of philological sciences at the modern stage : collective monograph  – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019.  157-176 ISBN 978-966-397-124-7
 7. Persuasion in English motivational discourse New and traditional approaches in the researches : of modern representatives of philological sciences : collective monograph. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. 154-172 ISBN 978-966-397-172-8

https://scholar.google.com/citations?user=xhC6g3EAAAAJ&hl=uk

orcid.org/0000-0002-3384-7529

2. Ананко Тетяна Рудольфівна – доцент, к. філ. н.

У 1995 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Іноземні мови» (англійська і німецька мови). Кандидат філологічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна на тему: «Англомовний корпоративний дискурс». Має 44 наукові публікації, з них 22 праці опубліковані у фахових наукових виданнях України, з них 1 стаття у виданні, що входить до наукометричної бази Web of Science. Пройшла науково-педагогічне стажування “Internationalization of Higher Education” у Collegium Civitas, Варшава з 20.06.2018 по 11.07.2018 р. (108 teaching hours). У КНЛУ веде практичні заняття з курсу «Теорія і практика перекладу» для студентів I магістерського рівня. Веде заняття з практичного курсу перекладу на IV курсі. Розробила плани й методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Практичний курс перекладу». З 2013 завідувач секції «Теорія і практика перекладу» для студентів I магістерського рівня.

3. Бурка Наталія Анатоліївна – доцент, к. філ. н.

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет у 2003 році за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька, французька)» і здобула кваліфікацію філолог, викладач англійської, німецької та французької мов і зарубіжної літератури. У 2007 році закінчила Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова і отримала ступінь магістра за спеціальністю “Мова та література (англійська)”.

У 2018 році здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: “Синтагматика приголосних фонем у давньо-, середньо- та новоанглійському періодах розвитку англійської мови” (на матеріалі лексикографічних джерел). Має 29 наукових публікацій, з них 27 наукового характеру, 1 навчально-методичного та монографію.

Список праць

 1. Бурка Н. А. Особливості розвитку теорії фонемної дистрибуції. Ad orbem per linguas. До світу через мови“: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17-18 червня 2020 р. С. 41―43.
 2. Burka Nataliia. Regularities of the Changes in English Consonantal Syntagmatics throughout its History. Сучасні тенденції фонетичних досліджень: зб. матеріалів IV Круглого столу з міжнар. участю, м. Київ, 23 квітня 2020 р. Київ, 2020. С. 23―26.
 3. Бурка Н. А. Систематизація змін у системі приголосних фонем в історії розвитку англійської мови. Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів III Круглого столу з міжнар. участю, м. Київ, 19 квітня 2019 р. Київ, 2019. С. 29―32.
 4. Бурка Н. А. Історичні зміни синтагматики приголосних фонем в англійській мові. “Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20–22 березня 2019 року. Київ, 2019. С. 31―33.

4. Долина Аліна Василівна – доцент, к. пед. н.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України на тему: «Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі». У 2019 р. присвоєно вчене звання доцента.

Список праць за останні 5 років:

 1. Психолінгвістичні передумови вдосконалення фонетичної компетентності студентів-філологів // International Scientific and Practical Conference “World Science”. – Том 3. – № 1(17). – Dubai, 2017. – С. 22-25.
 2. Використання мультимедійного комп’ютерного курсу для удосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 26. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 86–93.
 3. Essential English: A thematic vocabulary for the 3rd year students of the Oriental Studies Faculty / А.В. Долина, І.В. Зайцева, С.Ю. Мудринич та інші. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. — 188 с.
 4. Використання системи Moodle для вдосконалення фонетичної компетентності студентів-філологів // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 70. – №2. – 2019. – C. 205-215 (журнал включений до наукометричної бази Web of Science).
 5. Learning German grammar after English: Let us give Ukrainian students a chance / Borysko, A. Dolyna, E. Bondarenko, I Korniiko // Amazonia Investiga. – Том 9. – №29. – 2020. – C. 516-529 (журнал включений до наукометричної бази Web of Science).

Профіль в Google Академії – https://scholar.google.com/citations?user=21Z6uCIAAAAJ&hl=uk

5. Максименко Людмила Олександрівна – доцент, к. філ. н.

У 1996р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет і отримала диплом із відзнакою за спеціальністю 7.03.05.02 − «Мова і література» /дві іноземні мови/.
У 2008-2011 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України на тему: «Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери». У 2013 р. присвоєно вчене звання доцента. У 2014-2017 рр. навчалася в докторантурі у Київському національному лінгвістичному університеті і працює над темою докторської дисертації «Теорія і практика формування у студентів бакалаврату компетентності у письмовому перекладі наукових текстів з лінгвістики (англійська й українська мови)».

Публікації за останні 5 років:

 1. Специфіка психологічних механізмів мовленнєвої діяльності перекладача у письмовому двосторонньому перекладі // Вісник Київського національного лінгвістичного ун-ту : Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. – Вип. 24.   – С. 25−38.
 2. Зарубіжний досвід організації підготовки перекладачів на сучасному етапі розвитку вищої освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка : Серія «Педагогічні науки». – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – Вип. 131. – С. 74−78.
 3. Сучасні тенденції використання дидактичних підходів у навчанні письмового перекладу // Іноземні мови. – 2017. – № 1 (89). – С. 32−39.
 4. Впровадження досягнень емпіричних досліджень процесу письмового перекладу в методику формування у студентів відповідної компетентності // Международный научний журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» : серия «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY». 2016. – IV(46), Issue 97, 2016. – С. 39-43.
 5. Towards a problem of translation competence formation // International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Topical researches of the World Science” (June 28, 2017). – Dubai, UAE. – 2017. – 29–32.
 6. Проблема перекладацької стратегії в навчанні письмового двостороннього перекладу // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: Серія «Педагогічні науки». – Глухів : ГНПУ, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 111−121.
 7. Втілення сучасних підходів у процес формування у філологів-перекладачів компетентності у письмовому перекладі наукових текстів // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 : «Педагогічні науки: реалії та перспективи». – Київ : 2017. – Вип. 58. – С. 93–101.
 8. Towards the problem of the erratological analysis in the course of professional translators training // Proceedings of the 6th International Conference “Science and society – Methods and problems of practical application”. Accent Graphics Communications & Publishing. Hamilton, Vancouver. 2018. – 80–83.
 9. The Introduction of Genre Approach to the Development of the Student Competence in Translating Scientific Texts on Linguistics // Международный научный журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» : серия «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY». 2018. – VI (75), Issue 181 (Nov). – 57–61.
 10. Особливості навчання філологів-перекладачів письмового перекладу // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 10th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. URL: http://sci-conf.com.ua. – 678-682.

За останні роки пройшла підвищення кваліфікації з таких курсів:

 • лютий 2019. Участь у практичному семінарі  “Academic Writing with Integrity: Best Practices for Success”  by Robert Cote, Ph.D, University of Arizona (20 academic hours)
 • березень – травень 2018 р. Навчання за програмою підвищення кваліфікації – курс професора Некряч Т. Є. «Виклики художнього перекладу: лінгвістика, прагматика, методика», Київський національний лінгвістичний університет;
 • вересень 2017 р. Курс професійної підготовки «Наукове письмо англійською мовою без кордонів», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
 • травень 2017 р. В межах Програми Еразмус+ участь у короткостроковій програмі академічної мобільності за обміном. Стажування у Université de Caen Normandie, Caen, France.

 6. Мудринич Світлана Юріївна – доцент, к. філ. н.

У 1984 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю іноземні мови (дві мови) та отримала кваліфікацію вчителя іноземних мов (англійська та французька). Основні навчальні курси, які веде: практика англійської мови (III курс), культура усного та писемного мовлення англійської мови (V курс). Навчально-методична робота: Словник ESSENTIAL ENGLISH: A thematic dictionary for the third-year students of the Oriental Studies Faculty УДК 811.111.2(038) ББК 81.2 Англ-4 Словник-мінімум тематичної лексики для студентів третього курсу факультету сходознавства. – Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2017,185 cт.
Кандидат філологічних наук з вересня 2014 року зі спеціальності порівняльно-історичне та типологічне мовознавство. Тема дисертаційного дослідження: Типологія слів зі значенням стану в українській та англійській мовах: семантико-функціональний аспект.

7. Писанко Марія Леонідівна – доцент, к. пед. н.

У 2001 закінчила Київський державний лінгвістичний університет і отримала кваліфікацію: викладач англійської мови та зарубіжної літератури. Після закінчення університету залишилися працювати викладачем кафедри англійської філології. По закінченню аспірантури (2008 р.) перейшла на кафедру методики викладання іноземних мов, де працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом (з 2010 року по 2018). З 2008 року також працювала на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства. З 2018 по теперішній час  – доцент кафедри  англійської мови і перекладу факультету сходознавства. Кандидат педагогічних наук з 2008 року. Тема кандидатської дисертації: «Формування англомовної соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей на базі німецької мови як першої іноземної» (Київ, 2008р.).

Марія Леонідівна є заступником головного редактора науково-методичних видань «Вісник КНЛУ: Педагогіка і психологія» й «Іноземні мови».

Розробила авторський курс «Основи наукового письма англійською мовою» для студентів магістратури.

Писанко М.Л. активно займається науковою діяльністю в Україні та за її межами. Досліджує питання формування міжкультурної комунікативної компетентності, проблеми навчання усного двостороннього перекладу і навчання перекладу учнів старшої профільної школи у межах елективних курсів. Бере участь у міжнародних конференціях.

З 2015 по 2018 роки –  віце-президент Всеукраїнської асоціації з мовного тестування і оцінювання (ВУАМТО). Виступала з мастер-класами для викладачів ЗВО України (м. Вінниця, Київ, Суми, Черкаси).

Має понад 45 публікації: наукових та навчально-методичного характеру, з них  30 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України, 2 – у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus і Web of Sciencе, та 9 навчально-методичних посібників і підручник.

Викладає такі навчальні курси: «Практичний курс перекладу», «Теорія і практика перекладу» і «Основи академічного письма англійською мовою», керує науковою роботою студентів та аспірантів. Має чотирьох захищених аспірантів: Мірошник І.В. (2013), Курило Л.В. (2014), Шевелько К.О. (2016), Мартиненко О.Є. (2018).

За останні роки пройшла підвищення кваліфікації з таких курсів:

 1. Курс професійної підготовки за сертифікованою програмою «Наукове письмо англійською мовою без кордонів», 14-16 вересня 2017 р., Східноєвропейський національний університет Лесі Українки (заг. обсяг – 58 год.)
 2. «Методика викладання перекладацьких дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій», 19.03-31.05.2018, КНЛУ. (3 кредити, 90 год.)
 3. “Improving the quality of teaching foreign languages in the framework of the European integration”, 08-12.10.2018, Luxembourg Agency for Innovation and Research (108 hours)

Публікації за останні 5 років:

 1. Psycholinguistic Background of Training English Discussion Skills in Students of Philology Departments // International Journal of Higher Education. Vol 9, No 7 (2020). Електронний ресурс: http://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/18612. Видання індексується в міжнародних базах даних:  Cabell’s Directory, EBSCOhost, ERA, ERIC, GETIT@YALE(Yale University Library), Harvard Library E-Journals, Lockss, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, ResearchGate, Scopus, SHERPA/RoMEO, The Standard Periodical Directory, UCR Library.  DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p289
 2. MOODLE як засіб дистанційного навчання майбутніх перекладачів аудіювання англійською мовою // Інформаційні технології і засоби навчання. Том 75. – №1. – 2020. Електронний ресурс:  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2644.  ISSN 2076-8184 Видання індексується в міжнародних базах даних:  Web of Science (ESCI), США; Google Академія, США ; Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ukraine; РІНЦ, Росія)  DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v75i2644
 3. Навчання усного перекладу з аркушу студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Іноземні мови, №3 (103), 2020. – C.3-11. . ISSN 1817-8510. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
 4. Навчання синхронного перекладу студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та Психологія: зб. наук. праць / гол. ред. Бігич О.Б. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. Вип. 31. – С. 95-102. ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
 5. Мовне тестування та оцінювання: український досвід // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред.Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ. 2018. – Вип.28. – С. 222-227. (співавтор). ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
 6. Методика навчання майбутніх філологів ведення дискусії англійською мовою на основі проблемних ситуацій // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць / гол. ред.Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ. 2017. – Вип.27. – С. 54 – 61. (співавтор). ISSN 2412-9283. Видання індексується в міжнародних базах даних: Copernicus, Google Scholar.
 7. Програма навчальної дисципліни «Основи наукового письма англійською мовою» для майбутніх філологів // Наук.-метод. журн. «Іноземні мови». – 2017. – № 1. – С. 51 – 57. ISSN 1817-8510
 8. Вправи для навчання майбутніх перекладачів усного послідовного перекладу // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія “Філологія, педагогіка, психологія” – К.: Вид. центр КНЛУ. 2017. – Вип.34. – С. 311 – 315. ISSN 2411-5991
 9. Аналіз елективних курсів з навчання перекладу для учнів старших класів шкіл філологічного профілю // Наук.-метод. журн. «Іноземні мови». – 2016. – № 4. – С. 3 – 11. ISSN 1817-8510
 10. Критерії аналізу елективних курсів з навчання перекладу учнів старших класів шкіл філологічного профілю // Наук.-метод. журн. «Іноземні мови». – 2015. − №4. − С. 23-26. ISSN 1817-8510

8. Подкур Інна Володимирівна – доцент, к. філ. н.

Доцент кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства (з 2004 р.). Кандидат філологічних наук з 2000 року. Захистила дисертацію на тему: «Лінгвоакустичні характеристики паузації в сучасному англомовному лекційному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження чоловічого та жіночого мовлення в дидактичній сфері)». Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць. Сфера інтересів: соціолінгвістика, психолінгвістика, експериментальна фонетика.

Викладає західноєвропейську мову (англійська) (IV курс), практичний курс перекладу (англійська і українська мови) (IV курс).

Профіль Google Scholar Подкур І.В. (Петренко І. В.)

9. Ставцева Вікторія Федорівна – доцент, к. пед. н.

У 2001 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська та німецька мови)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури (КВ № 16189744). У 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «Загальна педагогіка та історія педагогіка» (ДК № 024369). Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації становить 15 років, в т.ч. у даному навчальному закладі 15 років.  Викладає англійську мову для студентів 2 та 4 курсів факультету сходознавства, а також викладала курс «Культура усного й писемного мовлення (англійська)» для студентів 5 курсу.

Має 27 публікації наукового характеру, в тому числі 18 праць опубліковано у фахових наукових виданнях України та 1 зарубіжна. За останні п’ять роки опубліковано 8 праць, з них 5 у фахових наукових виданнях України, в тому числі монографія й 2 посібника.  У 2017 р. опубліковано словник академічної англійської мови для студентів-магістрантів у співавторстві з к.ф.н. Г. Є. Зінченко. У 2020 р. опубліковано посібник із ділової англійської мови у співавторстві із д.ф.н. О. О. Жихарєвою.

У 2010-2011 рр. відвідувала курси англійської мови у міжнародній школі «The Campbell School» у Новій Зеландії та здобула атестат про їхнє успішне закінчення. У червні 2015 року підвищувала кваліфікацію у всеукраїнській літній школі з академічного письма англійською мовою для лінгвістів та здобула свідоцтво про закінчення.  29 листопада 2016 року виступила офіційним опонентом на захисті дисертаційного дослідження Купчик Лариси Євгенівни на тему: «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти німецькомовних країн (Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Люксембургу) в умовах загальноєвропейських інтеграційних процесів (90-ті роки XX – 10-ті роки XXI століття)», що відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К47 053 01 у Рівненському державному гуманітарному університеті.

 Наукові публікації за 2017-2020 н. р.

1. Ставцева В. Ф. Інституційні характеристики медіа-дискурсу США / В. Ф. Ставцева // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Серія: Філологія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. Випуск 31 том 2. С. 116-118.

2. Ставцева В. Ф. Історичні алюзії англомовного медіакурсу США та способи їх перекладу українською мовою / В. Ф. Ставцева // «Наукові записки. Серія: Філологічні науки» Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Кропивницький : Видавництво «КОД», 2018. Випуск 164. – С. 553-558.

3. Ставцева В. Ф. Біблійні алюзії англомовного медіакурсу США та способи їх перекладу українською мовою / В. Ф. Ставцева // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія». Острог : Вид-во НаУОА, 2018. Вип. 1(69). Ч. 2. –С. 174-176.

4. Ставцева В. Ф. Літературні алюзії англомовного медіакурсу США таспособи їх перекладу українською мовою / В. Ф. Ставцева // Південний архів Херсонського державного університету :Збірник наукових праць. Філологічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Випуск – LXXII том – ІІ. – С. 81-84.

5. Ставцева В. Ф. Труднощі перекладу алюзій англомовного медіакурсу / В. Ф. Ставцева // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал /редкол. В. І. Кушнерик та ін. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2018. – Вип. 1(15). – С. 318-321.

6. Г. Є. Зінченко, В. Ф. Ставцева Academic English Glossary for Postgraduate Students: Словник академічної англійської мови для студентів-магістрантів / Г. Є. Зінченко, В. Ф. Ставцева. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2017. – 154 с.

7. О. О. Жихарєва, В. Ф. Ставцева Business. Success: посібник із ділової англійської мови / О. О. Жихарєва, В. Ф. Ставцева. К. : Арій, 2020. – 128 с.

10. Талько Світлана Володимирівна – доцент, к. філ. н.

У 1999 році закінчила КНЛУ за спеціальністю «Мова та література (англійська мова, українська мова та література)»; здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та зарубіжної літератури, української мови і літератури. Викладає практичний курс перекладу з англійської мови на третьому курсі.
З 2001 по 2004 р.р. навчалась в аспірантурі при КНЛУ за спеціальністю порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мовах». У 2010 році присвоєно науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Публікації:

 1. Антропометричні метафори і порівняння в українській і англійській мовах у світлі теорії антропоцентризму //  Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Т. 19. Вип. 2 – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 83 – 90.
 2. Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь у лексико-семантичному просторі зоонімів в українській і англійській мовах // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Т. 19. Вип. 1 – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 121 – 132.
 3. Формування світогляду фахівця-філолога як складова процесу глобалізації освіти // Науково-педагогічне стажування «Філологічна освіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями європейських кваліфікаційних рамок» (26–28 квітня 2017 р., м. Сладковічево, Словацька Республіка). – С. 92 – 97.
 4. Метафори і порівняння усвітлі антропоцентризму (на матеріалі української і англійської мов) // Україна і світ: Діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня – 01 квітня 2017 р.) / Київський національний лінгвістичний університет. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 365 – 367.
 5. Антропоцентричність метафор і порівнянь у лексико-семантичному просторі зоонімів в українській і англійській мовах // Збірник наукових праць “Слов’янські мови”. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 211 – 220.
 6. Прикметники “бахуврихі” з прямим і переносним значенням компонентів в українській і англійській мовах. “Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 17-18 червня 2020 р. С. 319―321.

  Профіль Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aVBidXAAAAAJ

11. Тищенко Тетяна Валентинівна – доцент, к. філ. н.

У 1999 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет, спеціальність “Мова та література (англійська та німецька мови)”, здобула кваліфікацію філолога, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури. У 2005-2008 роках навчалася в аспірантурі КНЛУ. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію “Інтонація оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні: гендерний аспект (експериментально-фонетичне дослідження)” зі спеціальності германські мови. Кандидат філологічних наук з 2011 року (10.02.04 – германські мови).

Викладає західноєвропейська мову (англійську) на першому та другому курсах. Уклала робочу програму із західноєвропейської мови (англійської) для студентів другого курсу.

Має 20 публікацій, з них 19 наукових та 1 навчально-методичного характеру.

Профіль Google Scholar Тищенко Тетяна Валентинівна

Публікації за останні 5 років:

 1. Інтонація жіночих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарєва [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Вип. 5. – С. 106-109.
 2. Інтонаційні засоби реалізації сугестивного впливу // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали науково-практичної конференції, 29 березня – 31 березня 2017 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 371–373.
 3. Essential vocabulary for second-year students of the Oriental Studies Faculty// [Н. А. Бурка, Р. О. Ніщик, Т. В. Тищенко, М. Б. Щербина]. – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В. , 2017. – 178 с.
 4. Тищенко Т. В. Інтонація чоловічих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні / Т. В. Тищенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія / гол. ред. О. Г. Павленко. – Маріуполь: МДУ, 2019. – Вип.21. – С. 187 –192.

12. Бураго Олена Геннадіївна – старший викладач, к. філ. н.

У 1993 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова і література та іноземна мова (англійська мова)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і  російської мови та літератури. Науковий ступінь, вчене звання – кандидат філологічних наук (ДК № 043620). Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 20 років. Основні навчальні курси, які веду: англійська мова для студентів III-IV курсів факультету сходознавства. З 2011 по 2015 рр. навчалась в заочній аспірантурі (4 роки) Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні Національної академії наук України зі спеціальності 01.02. «Російська мова». 21 березня 2017 р. захистила дисертацію «Концепт «Київ» в російськомовній поезії України 19–21 ст.». З 2000 року є активним учасником та відповідальним секретарем щорічної міжнародної науково-гуманітарної конференції “Мова і культура”. З 2000 року виконую обов’язки редактора фахового видання – наукової збірки щорічної міжнародної науково-гуманітарної конференції “Мова і культура”, (що складає 8 томів на рік). З 2010 р.  виконую також обов’язки члена редколегії Міжнародного науково-художнього журналу “COLLEGIUM”, приймала участь в підготовці до друку 25, 26, 27 та 28 випусків (2016–2018 р.р.). За останні роки наруковано більше 10 наукових статей, з яких 5 – у виданнях, затверджених ВАК України, та 5 – у міжнародних виданнях; два методичних посібника для домашнього читання «Reading and discussing “1984” by G.Orwell» (частина 1 – 86 стор. та частина 2 – 172 стор.) одноосібно, а також «Словник-мінімум тематичної лексики для студентів четвертого курсу ф-ту сходознавства» (220 стор.) у співавторстві.

13. Рибачківська Людмила Євгенівна – старший викладач, к. філ. н.

Закінчила у 2003 році Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)” та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, німецької) та зарубіжної літератури, організатора освіти, викладача у ВНЗ.
Викладає другу іноземну мову (англійську) на третьому курсі факультету сходознавства.
У 2017 році закінчила аспірантуру зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство і пройшла передзахист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: “Словотвірні гнізда з вершинами-онімами в українській та англійській мовах: контрастивний аспект”, виконану на кафедрі германської і фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету (протокол №3 від 13.10.2016 року, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Денисова С. П.).

Список публікацій

 1. Рибачківська Л.Є. Місце зіставного словотвору у сучасній контрастивній лінгвістиці / Л.Є. Рибачківська // Мова і Культура : [наук. журнал] / [гол. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17, Т. I (169). – С. 270–
 2. Рибачківська Л.Є. Основоцентричний підхід до вивчення словотвірних гнізд в контрастивному аспекті / Л.Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О.Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 130. – С. 509–
 3. Рибачківська Л.Є. Словники словотвірних гнізд української та англійської мов: принципи укладання / Л.Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 137. – С. 329–
 4. Рибачківська Л.Є. Зіставний аналіз способів творення відонімних похідних у словотвірних гніздах з вершинами-онімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Південний архів. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. Н.І. Ільїнська]. – Херсон : Вид. центр ХДУ, 2017. – Вип. 67. – С. 177–184. – ISSN 2307-8037.
 5. Рибачківська Л.Є. Структура словотвірних гнізд з вершинами-онімами в сучасній українській мові / Л.Є. Рибачківська // Science and Education a New Dimension. Philology / [editor-in-chief : Dr. Xénia Vámos]. – Budapest, 2015. – III (12), Issue 60. – P. 81–85. – p-ISSN 2308-
 6. Рыбачковская Л.Е. Структура словообразовательных гнезд с вершинами-антропонимами в современном украинском языке / Л.Е. Рыбачковская // Вчені записки. Серія : Мова та література : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. Н. М. Алиева]. – Баку : Вид. центр Бакінський слов’янський ун-т, 2016. – № 2. – С. 177–184. – ISSN2071-4750.
 7. Рибачківська Л.Є. Структура словотвірних гнізд із вершинами-онімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. А.В. Корольова]. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – Вип. 12. – С. 54–63.
 8. Рибачківська Л.Є. Словотвірні гнізда з вершинами-онімами як об’єкт дослідження в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19–21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 356–
 9. Рибачківська Л.Є. Інтерпритація терміна словотвірне гніздо
  у сучасній дериватології / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ: діалог мов
  та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01–03 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 369–
 10. Рибачківська Л.Є. Tertium comparationis при дослідженні словотвірних гнізд з вершинами-онімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 01–03 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 319–
 11. Рибачківська Л.Є. Словотвірне гніздо як динамізм дериваційного процесу в англійській мові / Л.Є. Рибачківська // Україна і світ : діалог мов та культур : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (Київ,11―13 квіт. 2018 р.). / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2018.
 12. Рибачківська Л.Є. Дослідження словотвірного гнізда з позицій основоцентричного підходу / Л.Є. Рибачківська // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 20―22 берез. 2019 р.). / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 291–292.
 13. Рибачківська Л.Є. Структура словотвірних гнізд з вершинами-антропонімами в українській та англійській мовах / Л.Є. Рибачківська // Ad orbem per linguas. До світу через мови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Київ, 18 червня 2020 р.). / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2020. 544 с.

14. Лисенко Олена Анатоліївна – викладач

У 1995 році закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка, має диплом з відзнакою за спеціальністю – «Англійська та німецька мови», кваліфікацію спеціаліста – вчителя англійської та німецької мов. З 2012 р. по 2014 р. навчалася на заочному відділенні магістратури Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», здобула кваліфікацію − викладач університетів та вищих навчальних закладів.  З 1995 р. по 2002 р. працювала вчителем англійської мови загальноосвітньої школи І − ІІІ ступенів № 17 з ліцейними класами м. Суми. З 2002 р. по 2013 р. працювала викладачем англійської мови кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету. З 2013 р. по 2015 р. працювала викладачем кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного університету. З 2015 р. по 2018 р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі психології і педагогіки Київського національного лінгвістичного університету.

З 2018 р. по теперішній час працює викладачем кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства КНЛУ

9.10.19 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 Київського національного лінгвістичного університету захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Професійна підготовка педагогічних кадрів у системі вищої освіти Ірландії», спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Науковий керівник – доктор пед. наук, професор, Максименко А.П. Затверджено рішенням ДАК Міністерства освіти України  від 16.12.19.

Профіль в Google Academy https://scholar.google.com.ua/citations?user=zDJ0lLMAAAAJ&hl=uk

15. Василевська Тетяна В’ячеславівна – викладач

У 2017 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет з спеціальністю “переклад (англійська)” (диплом В17 №222560) та отримала ступінь бакалавра.У 2019 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет з спеціальністю “Германські мови та літератури переклад включно (англійська, німецька)” (диплом М18 №184111) та отримала ступінь магістра.Наукові роботи: тези “Структурні особливості реалій законодавчої влади Великої Британії та способи їх перекладу українською мовою”.

 16. Голдинська Крістіна Юріївна – старший викладач

Заступник декана факультету сходознавства, старший викладач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства. У 2012 році закінчила Ізмаїльський державний гуманітарний університет, за фахом – філолог, вчитель англійської і французької мов та зарубіжної літератури. З 2014 року працює на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства, викладає англійську мову як західноєвропейську для студентів І і ІІІ курсів факультету сходознавства. Адреса електронної пошти: kristina.holdynska@knlu.edu.ua

 17. Голінко Аліна Миколаївна – викладач

У 2017 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю “Мова та література (англійська)” (диплом В17 № 226218) та отримала ступінь бакалавра. У 2018 р. закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю “Германські мови та літератури: переклад включно (англійська, німецька)” (диплом М18 № 187751) та отримала ступінь магістра. Має 4 наукові публікації (“Використання засобів впливу на свідомість читача у заголовках газет англомовних періодичних видань”, “English, German, and Chinese slang vocabulary in “Twitter” social network”, “Проблематика викладання англійської мови як другої іноземної для студентів-сходознавців”, “Характеристика реалізації мовної особистості через призму твіттератури”).

18. Град Наталія Ярославівна – викладач

У 2012 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки «філологія» (диплом  КВ № 43587660).У 2013 році захистила дипломну роботу на тему: « Standart American Pronunciation».У 2013 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет. Здобула ступінь вищої освіти магістра, професійну кваліфікацію: філолог-дослідник, викладач англійської, німецької мов і зарубіжної літератури (диплом КВ № 45237087).З 01 вересня 2013 року працює на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства.Викладає англійську мову на першому, другому, третьому та четвертому курсі. У жовтні 2013 року вступила до аспірантури на денну форму навчання за спеціальністю 10.02.04 германські мови.

19. Данкевич Тетяна Миколаївна – викладач

У 2001 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова і зарубіжна література та українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови і зарубіжної літератури та української мови і літератури.  Стаж педагогічної роботи – 19 років.

Основні етапи педагогічної діяльності: 21.01.2002 р. -1.09.2002 р. – викладач кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету; 1.09.2002 р. – 31.01.2003 р. – слухачка курсу підвищення кваліфікації викладачів на факультеті післядипломної освіти за спеціальністю «Мова та література»31.01.2003 р. – 31.01.2004 р. – викладач кафедри англійської філології Київського національного лінгвістичного університету; 1.02.2004 р. – 31.08.2007р. – викладач кафедри англійської мови і перекладу Інституту східних мов КНЛУ; 1.02.2011 р. – по теперішній час – викладач кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства;

Підготувала одноосібно та у співавторстві 18 праць, з них 3 навчально-методичні посібники.

 20. Кравцевич Наталя Сергіївна – викладач 

У 2002 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська). Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, практичного психолога в закладах освіти. Викладає дисципліну «Західноєвропейська мова (Англійська мова)» на III і IV курсах. Має 10 публікацій, з них 7 наукових та 3 навчально-методичного характеру, в тому числі 5 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України. Є співавтором навчального посібника для студентів вищих закладів освіти «ENGLISH GRAMMAR: Theory and Practice» в трьох виданнях. У 2006-2009 роках проходила навчання в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». З вересня 2018 року виконує обов`язки завідувача секцією «Західноєвропейська мова (Англійська мова)» на IV курсі.

21. Маслова Лариса  Олександрівна – викладач

Закінчила з відзнакою у 2019 році Київський національний лінгвістичний університет. Отримала кваліфікацію філолог, перекладач японської і англійської мов. Має 2 наукові публікації дослідного та навчально-методичного характеру.

Список публікацій

1) Транслітерація та практична транскрипція: основні проблеми та аспекти (на матеріалі української, японської, англійської та російської мов). Динаміка розвитку сучасної науки, міжнародна наукова конференція 15.11.2019 Чернігів, Україна. Серія: Філологічні науки. — Том 4 (5). — 2019. — с. 66 – 70. 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/2019-11-15/209

2) Біхевіоризм та лексичний підхід, їх комплексне використання при вивченні іноземних мов у лінгвістичних закладах вищої освіти. Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації, міжнародна наукова конференція 02.10.2020 Харків, Україна. Серія: Філологічні науки. — Том 2 (2). — 2020. — с. 37 – 39.

22. Мороз Вадим Миколайович – викладач

Закінчив у 1999 році Київський національний лінгвістичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська та німецька мови)» та здобув кваліфікацію філолога, викладача англійської та німецької мов і зарубіжної літератури.

 Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації становить 20 років, в тому числі у цьому навчальному закладі.

  На кафедрі викладає західноєвропейську мову для студентів І – ІV курсу факультету сходознавства.  Має 8 публікацій наукового характеру, з них 4 тез і матеріалів наукових конференцій та 4 статей у фахових наукових виданнях України.

 23. Сидоренко Тамара Володимирівна – викладач

У 2013 р. закінчила КНЛУ, здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської та німецької мови. Із вересня 2013 року викладає на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства. У 2015 – 2018 рр. навчалась в аспірантурі КНЛУ за спеціальністю 10.02.04 —германські мови. Викладає англійську мову як другу іноземну студентам факультету сходознавства.

Дослідницькі й наукові інтереси: когнітивна лінгвістика.

Список наукових публікацій:

 1. Сидоренко Т.В. Лінгвальна репрезентація запаху і смаку в романах Дж. Харріс : функціональний підхід / Т.В. Сидоренко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. Збірник наукових праць. Вип. 21 том 1. – Одеса, 2016. – С. 84 – 86.
 2. Сидоренко Т.В. Словесна образність запаху і смаку в романах Дж. Харріс та Е. Бауермайстер: культурологічний та семіотичний аспекти / Т. В. Сидоренко // Мова і культура (науковий журнал). Вип. 19 том III (183). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – С. 105 – 111.
 3. Сидоренко Т.В. Тропеїка запаху і смаку у функціональних виявах (на матеріалі романів Дж. Харріс та Е. Бауермайстер). Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство – №7 – Дрогобич, 2017. – С.173 – 176.
 4. Сидоренко Т.В. Словесна образність запаху і смаку в англомовному художньому дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 297 – 300.
 5. Сидоренко Т.В. Образність запаху і смаку в англомовному художньому дискурсі : фізіо-семіотичний аспект. Когнітивна лінгвістика в міждисциплінарному контексті : теорія і практика . Матеріали Міжнародної наукової конференції УАКЛІП. – Черкаси: Видавець ФОП Гордієнко Є.І., 2016. – С.24.
 6. Сидоренко Т.В. Сенсорика запаху : соціально-фізіологічні та когнітивні основи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” – Київ: КНЛУ, 2017. С. 327–329. 
 7. Сидоренко Т.В. Сенсорика запаху і смаку в контексті розгортання сюжету (на матеріалі романів Дж. Харріс та Е. Бауермайстер). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” – Київ: КНЛУ, 2018. С. 525–527.

24. Циган Леся Василівна – викладач

Закінчила факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю – іноземні мови (дві мови). 

Уклала посібники: Циган Л.В. Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі «ТЕЛЕКОМ» / Яхно Н.П., Бочкарьова О.Ю. // Методичні рекомендації для роботи студентів ІІ курсу в лінгафонному класі «ТЕЛЕКОМ». – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – 27 с.

Циган Л.В. Workplace. Навчальні матеріали з авіаційної англійської мови / Мельник І.М., Петращук О.П. // Навчальні матеріали з авіаційної англійської мови. – К.: Навчально-методичний центр післядипломної освіти АЕРОЛІНГВА, 2005. – 32 с.
Закінчила аспірантуру у 2010 році зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ.

Працює над дисертаційним дослідженням: «Методика контролю рівня сформованості усної англомовної перекладацької компетенції у майбутніх філологів». Наукові інтереси – методика навчання перекладу.

25. Шевчук Марія Дмитрівна – викладач

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет у 2014 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра з мови і літератури, філолога-дослідника, викладача англійської і німецької мов і зарубіжної літератури. З 2014 року працює на кафедрі англійської мови і перекладу факультету сходознавства і викладає такі навчальні курси: «Практичний курс перекладу» (ПКП), «Західноєвропейська мова (Англійська мова)» на І, ІІ і ІІІ курсах.