Студентам

КАТАЛОГ

дисциплін за вибором з фаху для студентів ІІ – ІV курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету сходознавства у 2021 – 2022 навчальному році

Усі освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Курс Семестр № з/п Назва дисципліни ПІП, посада науково-педагогічного працівника Кількість аудиторних годин Примітки*
Разом з них:    
лекції практичні семінарські
ІІІ курс 5 семестр 1 Лексичні та граматичні особливості перекладу з англійської мови Максименко Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська
6 семестр 1 Практика письмового перекладу з англійської мови Талько С. В., кандидат філологічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська
ІV курс 7 семестр 1 Основи перекладацького скоропису з англійської мови Циган Л. В., викладач 30 30 англійськаукраїнська
2 Практичний курс перекладу (англійська і українська мови) (початковий рівень) Писанко М. О., кандидат педагогічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська
8 семестр 1 Усний двосторонній переклад (англійська і українська мова) Писанко М. О., кандидат педагогічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська
2 Практичний курс перекладу (англійська і українська мови) (середній рівень) Талько С. В., кандидат філологічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська

КАТАЛОГ

дисциплін за вибором для студентів І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету сходознавства у 2021 – 2022 навчальному році

Курс Семестр № з/п Назва дисципліни ПІП, посада науково-педагогічного працівника Кількість аудиторних годин Примітки*
Разом з них:    
лекції практичні семінарські
І курс 1 семестр 1 Майстерність перекладу та теорія інтерпретації тексту (на матеріалі англійської мови) Мелько Х.Б., кандидат філологічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська
2 Основи усного послідовного перекладу з англійської мови Писанко М.Л., кандидат педагогічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська
2 семестр 1 Основи перекладу професійно орієнтованих текстів з англійської мови Ананко Т.Р., кандидат філологічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська
2 Основи синхронного перекладу з англійської мови Писанко М.Л., кандидат педагогічних наук, доцент 30 30 англійськаукраїнська

* У Примітці навпроти вибіркової навчальної дисципліни може бути зазначено, що вона обирається студентом лише за умови попереднього вивчення конкретних освітніх компонент (із зазначенням цих компонент) та мова викладання

ПРОГРАМИ

І курс бакалавр  

ІІ курс бакалавр

III курс бакалавр

ІІІ курс ПКП

IV курс бакалавр

Магістри

СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

ІІ КУРС

ПОРЯДОК проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни “Західноєвропейська мова (англійська)” здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (денна форма здобуття освіти) ІІ курсу

з освітньо-професійної програми: Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова та західноєвропейська мова; Арабська мова і література та переклад, друга східна мова та західноєвропейська мова; Мова гінді, індійська література та переклад, друга східна мова та західноєвропейська мова; Мова іврит, європейська література та переклад, друга східна мова та західноєвропейська мова; Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; Перська мова і література та переклад, друга східна мова; західноєвропейська мова; Турецька мова і література та переклад, друга східна мова та західноєвропейська мова; Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;

за спеціальністю 035 Філологія

Укладач Тищенко Т.В.

Затверджено на засіданні кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства, Протокол № 5 від «_12_» листопада 2020 р.

Завідувач кафедри ________ Мелько Х. Б.

Порядок проведення МКР у дистанційному режимі з використанням ІТ -технологій

Написання МКР студентами 2 курсу відбудеться 21.12.2020 на 3 парі на платформі Moodle. Резервним часом написання МКР є 4 пара 24.12.2020. Протягом зазначеного часу студенти виконують усі завдання МКР, окрім говоріння. Говоріння перевіряється на окремій парі на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура і зміст МКР

І. Аудіювання;

ІІ. Читання;

ІІІ. Медіація (переклад 5 речень з української на англійську мову, вживаючи вивчену лексику;  заповнення 20 пропусків правильними часовими формами англійського дієслова);

IV. Письмова робота: написання одного з видів письмових робіт обсягом 150 слів (есе щодо вирішення проблем/ опис будівлі/ офіційний лист з висловленням своєї думки / офіційний лист-порада) відповідно до структури письмової роботи та вживаючи англійські еквіваленти поданої українською мовою лексики.

V. Говоріння: студент висловлює 150 слів на одну із запропонованих ситуацій, вживаючи вивчені лексичні одиниці.

Завдання та критерії оцінювання МКР

I. LISTENING (10 points: 1 point for each correct answer)

Do the following statements agree with the information given? In boxes 1-10 on your answer sheet tick √ TRUE if the statement agrees with the information, FALSE if the statement contradicts the information

II. READING (10 points: 1 point for each correct answer)

Read the text carefully.

Task 1.  Make up the following types of questions based on the text. (5 points: 1 point for each correct answer).

 1. a general question;
 2. an alternative question;
 3. a disjunctive question;
 4. a special question;
 5. a question to the subject.

Task 2. Do the following statements agree with the information given in the text? In boxes 1-5 on your answer sheet, tick √ TRUE if the statement agrees with the information, FALSE if the statement contradicts the information (5 points: 1 point for each correct answer).

III. MEDIATION (40 points)

Task 1. Translate into English using topical vocabulary:

(20 points: 4 points for each correct sentence (vocabulary-2 points, grammar-2 points) 5 sentences

Mistakes Vocabulary Spelling 0,5 Grammar Article/Preposition 0,5
Lexical 1 Grammar 1

Task 2. Fill in the gaps with the proper tense forms of the verbs in the active voice

(20 points: 1 point for each correct answer)

IV. WRITING (20 points)

Write an essay suggesting solutions to the problems/ a description of a building/ a formal letter expressing your opinion/ a formal letter of advice (150 words). Follow the plan and use the following phrases.

Writing assessment
Task achievement 3 points: all points required by the topic fully covered/minimum errors;2 points: points required by the topic covered in some detail/several errors;1 point: some omissions and/or irrelevant material/basic errors; 20 points
Cohesion and coherence 3 points: well organised with variety of linking devices;2 points: quite well organised, suitable linking devices;1 point: rather badly organised, few linking devices;
Vocabulary 7 points for correspondence to topical vocabulary.MISTAKES: lexical – 1 point; spelling – 0.5 points;
Grammar and accuracy 7 points maximum.MISTAKES: grammar – 1 point; article, preposition – 0.5 points

V. SPEAKING (20 points)

Speak on one of the suggested situations (150 words).

Speaking assessment
Fluency and Coherence 3 points: speaks fluently and coherently with only rare repetition/self-correction and with fully appropriate cohesive features;2 points: speaks fluently with occasional language-related hesitation/repetition/self-correction;1 point: speaks at length, may lose coherence at times due to occasional repetition/self-correction/ hesitation 20 points
Pronunciation 3 points: uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety;2 points: sustains flexible use of features, with only occasional lapses;1 point: can generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sounds reduces clarity at times
Vocabulary 7 points for correspondence to topical vocabulary.MISTAKE: lexical – 1 point;
Grammar and accuracy 7 points maximum.MISTAKES: grammar – 1 point; article, preposition – 0.5 points

Критерії оцінювання МКР

Сумарний бал за виконання усіх завдань МКР Підсумкова оцінка в національний системі
90 -100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
59 і менше незадовільно

Усі завдання, окрім питань до тексту, перекладу речень, письмової роботи, та говоріння перевіряє програма Moodle.

Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР  у такий спосіб:

«відмінно»  – 20 балів;

«добре»  – 16 балів;

«задовільно» – 12 балів;

«незадовільно» – 8 балів.

Неявка на МКР  – 0 балів.

Порядок проведення іспиту у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Іспит із “Західноєвропейської мови (англійської)” для студентів 2 курсу проводиться на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура іспиту та критерії оцінювання

Іспит проводиться в усній формі і складається з двох завдань: 1) висловлення з певної комунікативної ситуації (170 слів) з використанням лексики, яка вивчалась; 2) переклад 5 речень з української на англійську мову з використанням лексики та граматичного матеріалу, які вивчалися протягом семестру.

При виставленні оцінки за іспит враховується повнота всіх відповідей студента на питання екзаменаційного білета, його мовленнєва, лінгвістична та соціокультурна компетентності в усному мовленні. Оцінювання відповідей здійснюється відповідно до вимог до питань екзаменаційного білета. Кожне екзаменаційне завдання оцінюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Якщо відповіді на екзаменаційне завдання немає, студент отримує за нього «0» балів. За іспит екзаменатор виставляє одну оцінку у національній 4-бальній шкалі як середнє арифметичне з двох оцінок за кожне екзаменаційне завдання.

Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

«відмінно»   – 30 балів;

«добре»   – 23 бали;

«задовільно»  – 18 балів;

«незадовільно»  – 0 балів.

 Підсумковий контроль

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала).

                            Шкала відповідності оцінок

Відмінно A 90-100
Добре                     B 82-89
                    C 75-81
Задовільно D 66-74
E 60-65
Незадовільно FX 0-59

  ІІІ КУРС

ПОРЯДОК проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з навчальної дисципліни “ Західноєвропейська мова (англійська)” здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (денна форма здобуття освіти)  ІІІ курс   

Укладач: Мудринич С.Ю.

Порядок проведення МКР у дистанційному режимі з використанням ІТ -технологій

Написання МКР студентами 3 курсу відбудеться 22.12.2020 на 5 парі на платформі Moodle. Резервним часом написання МКР є 5 пара 28.12.2020. Протягом зазначеного часу студенти виконують усі завдання МКР, окрім говоріння. Говоріння перевіряється на окремій парі на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура і зміст МКР

МКР з дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)» на IV курсі має наступну структуру:

 1. Listening;
 2. Reading;
 3. Grammar (завдання з граматики та лексики, яка вивчається протягом семестру);
 4. Mediation (переклад речень з української на англійську. При перекладі необхідно вжити лексику, яка вивчається протягом семестру.);
 5. Writing (Есе студента за структурою має відповідати типу есе, вказаному в завданні.);
 6. Speaking (необхідно вжити від 10 і більше лексичних одиниць з лексики, яка вивчається протягом семестру).

Усі завдання, окрім Speaking, виконуються на платформі Moodle. Усна частина МКР Speaking проводиться на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Завдання та критерії оцінювання МКР

I. LISTENING (10 points: 1 point for each correct answer)

Do the following statements agree with the information given? Write TRUE if the statement agrees with the information and FALSE if the statement contradicts the information

II. READING (10 points: 1 point for each correct answer)

Read the text carefully. 10 sentences have been removed from the text. Choose from the options A-K the one which fits each gap. There is one extra sentence which you do not need to use.

III. MEDIATION (40 points)

Task 1. Fill in the gaps with the verbs in brackets in the appropriate infinitive or the –ing form. (5 points: 1 point for each correct answer).

 Task 2. Сhoose adjectives from the ones given below and an appropriate preposition to complete the sentences. (5 points: 1 point for each correct answer).

Task 3. Put the verbs in brackets into correct tense. (5 points: 0,5 point for each correct answer).

Task 4. Fill in the gaps with the correct form of the words in brackets. (5 points: 1 point for each correct answer).

Task 5. Translate into English using topical vocabulary: (20 points: 4 points for each correct sentence (vocabulary-2 points, grammar-2 points)

Mistakes Vocabulary Spelling 0,5 Grammar Article/Preposition 0,5
Lexical 1 Grammar 1

IV. WRITING (20 points)

Write an essay suggesting solutions to the problems. Follow the plan and use the following phrases.

Writing assessment
Task achievement 3 points: all points required by the topic fully covered/minimum errors;2 points: points required by the topic covered in some detail/several errors;1 point: some omissions and/or irrelevant material/basic errors; 20 points
Cohesion and coherence 3 points: well organised with variety of linking devices;2 points: quite well organised, suitable linking devices;1 point: rather badly organised, few linking devices;
Vocabulary 7 points for correspondence to topical vocabulary.MISTAKES: lexical – 1 point; spelling – 0.5 points;
Grammar and accuracy 7 points maximum.MISTAKES: grammar – 1 point; article, preposition – 0.5 points

V. SPEAKING (20 points)

Speak on one of the suggested situations (250 words).

Speaking assessment
Fluency and Coherence 3 points: speaks fluently and coherently with only rare repetition/self-correction and with fully appropriate cohesive features;2 points: speaks fluently with occasional language-related hesitation/repetition/self-correction;1 point: speaks at length, may lose coherence at times due to occasional repetition/self-correction/ hesitation 20 points
Pronunciation 3 points: uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety;2 points: sustains flexible use of features, with only occasional lapses;1 point: can generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sounds reduces clarity at times
Vocabulary 7 points for correspondence to topical vocabulary.MISTAKE: lexical – 1 point;
Grammar and accuracy 7 points maximum.MISTAKES: grammar – 1 point; article, preposition – 0.5 points

Критерії оцінювання МКР

Сумарний бал за виконання усіх завдань МКР Підсумкова оцінка в національний системі
90 -100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
59 і менше незадовільно

Усі завдання, окрім питань до тексту, перекладу речень, письмової роботи, та говоріння перевіряє програма Moodle.

Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР  у такий спосіб:

«відмінно»   –  20 балів;

«добре»   –  16 балів;

«задовільно»  – 12 балів;

«незадовільно»   –  8 балів.

Неявка на МКР   –  0 балів.

Порядок проведення іспиту у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Іспит із “Західноєвропейської мови (англійської)” для студентів 3 курсу проводиться на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура іспиту та критерії оцінювання

Іспит проводиться в усній формі і складається з двох завдань: 1) висловлення з певної комунікативної ситуації (250 слів) з використанням лексики, яка вивчалась; 2) переклад 5 речень з української на англійську мову з використанням лексики та граматичного матеріалу, які вивчалися протягом семестру.

При виставленні оцінки за іспит враховується повнота всіх відповідей студента на питання екзаменаційного білета, його мовленнєва, лінгвістична
та соціокультурна компетентності в усному мовленні. Оцінювання відповідей здійснюється відповідно до вимог до питань екзаменаційного білета. Кожне екзаменаційне завдання оцінюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Якщо відповіді на екзаменаційне завдання немає, студент отримує за нього «0» балів. За іспит екзаменатор виставляє одну оцінку у національній 4-бальній шкалі як середнє арифметичне з двох оцінок за кожне екзаменаційне завдання.

Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач оцінює відповідь студента на екзамені у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

«відмінно»   – 30 балів;

«добре»   – 23 бали;

«задовільно» – 18 балів;

«незадовільно»   – 0 балів.

 Підсумковий контроль

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового бала та екзаменаційного бала).

 Шкала відповідності оцінок

Відмінно A 90-100
Добре                     B 82-89
                    C 75-81
Задовільно D 66-74
E 60-65
Незадовільно FX 0-59

 IV КУРС

ПОРЯДОК проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням IT-технологій з навчальної дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)» здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (денна форма здобуття освіти)  IV курсу

Укладач: Кравцевич Н. С.

Порядок проведення МКР у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Написання МКР у дистанційному режимі з дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)» на IV курсі відбувається на платформі Moodle.

Структура і зміст МКР

МКР з дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)» на IV курсі має наступну структуру:

 1. Listening;
 2. Reading;
 3. Grammar (завдання з граматики та лексики, яка вивчається протягом семестру);
 4. Mediation (переклад речень з української на англійську. При перекладі необхідно вжити лексику, яка вивчається протягом семестру.);
 5. Writing (Есе студента за структурою має відповідати типу есе, вказаному в завданні.);
 6. Speaking (необхідно вжити від 10 і більше лексичних одиниць з лексики, яка вивчається протягом семестру).

Усі завдання, окрім Speaking, виконуються на платформі Moodle. Усна частина МКР Speaking проводиться на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Завдання та критерії оцінювання МКР

МКР з дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)» на IV курсі оцінюється наступним чином:

I. LISTENING (10 points: 1 point for each correct answer).

Do the following statements agree with the information given? Writ TRUE if the statement agrees with the information and FALSE  if the statement contradicts the information

II. READING (10 points).

Task 1 (5 points: 1 point for each correct answer). Read the text carefully and choose the correct answer (a, b, c, or d) to complete the sentences.

Task 2 (5 points: 1 point for each correct answer). Put five questions of different types to the text: 1) general; 2) special; 3) to the subject; 4) alternative; 5) disjunctive.

 III. LANGUAGE USE (20 points).

Task 1 (5 points: 1 point for each correct answer). Complete sentences with words formed from the words in capitals.

Task 2 (5 points: 1 point for each correct answer). Put in the correct forms, active or passive, of the verbs in brackets.

Task 3 (5 points: 1 point for each correct answer). Open the brackets. Use the necessary forms denoting unreality.

Task 4 (5 points: 1 point for each correct answer). Using the verbs in brackets, supply the appropriate forms of the infinitive.

 IV. MEDIATION (20 points: 5 points for each sentence). Translate the following sentences from Ukrainian into English.

Mistakes Vocabulary Spelling 0,2 Grammar Article/Preposition 0,2
Lexical 1 Grammar 1

V.  WRITING (20 points).

Write an opinion essay (180-220 words). Use the following phrases in your essay.

Writing assessment
Task achievement 3 points: all points required by the topic fully covered/minimum errors;2 points: points required by the topic covered in some detail/several errors;1 point: some omissions and/or irrelevant material/basic errors; 20 points
Cohesion and coherence 3 points: well organised with variety of linking devices;2 points: quite well organised, suitable linking devices;1 point: rather badly organised, few linking devices;
Vocabulary 7 points for correspondence to topical vocabulary.MISTAKES: lexical – 1 point, spelling – 0.2 point
Grammar and accuracy 7 points max.MISTAKES: grammar – 1 point, article, preposition – 0.2 point

  VI. SPEAKING (20 points). Speak on the suggested topic.

Speaking assessment
Fluency and Coherence 3 points: speaks fluently and coherently with only rare repetition/self-correction and with fully appropriate cohesive features;2 points: speaks fluently with occasional language-related hesitation/repetition/self-correction;1 point: speaks at length, may lose coherence at times due to occasional repetition/self-correction/ hesitation 20 points
 Pronunciation 3 points: uses a full range of pronunciation features with precision and subtlety;2 points: sustains flexible use of features, with only occasional lapses;1 point: can generally be understood throughout, though mispronunciation of individual words or sounds reduces clarity at times
Vocabulary 7 points for correspondence to topical vocabulary.MISTAKES: lexical – 1 point.
Grammar and accuracy 7 points max.MISTAKES: grammar – 1 point, article, preposition – 0.2 point

 TOTAL NUMBER OF POINTS – 100

Сумарний бал за виконання усіх завдань МКР Підсумкова оцінка в національній системі
90  і більше відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
59 і менше незадовільно

Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР  у такий спосіб:

 • для дисциплін, з яких передбачено підсумковий контроль у формі екзамену:

«відмінно»   –  20 балів;

«добре»   –  16 балів;

«задовільно»   –  12 балів;

«незадовільно»   –  8 балів.

Неявка на МКР    –  0 балів.

Порядок проведення іспиту у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Іспит у дистанційному режимі з дисципліни «Західноєвропейська мова (англійська)» на IV курсі проводиться на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура іспиту та критерії оцінювання

Іспит проводиться в усній формі, складається з двох питань і передбачає ведення бесіди на запропоновану тему; контроль якості перекладу ситуації з української мови на англійську.

При виставленні оцінки за іспит враховується повнота всіх відповідей студента на питання екзаменаційного білета, його мовленнєва, лінгвістична
та соціокультурна компетенції в усному мовленні. Оцінювання відповідей здійснюється відповідно до вимог до питань екзаменаційного білета.

Студентові відводиться 15 хвилин для відповіді на питання екзаменаційного білета: висловлення з певної комунікативної ситуації (180-220 слів) з використанням лексики, яка вивчається; переклад речень з використанням лексики, яка вивчається, з української на англійську мову. Кожне екзаменаційне завдання оцінюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Якщо відповіді на екзаменаційне завдання немає, студент отримує за нього «0» балів. За іспит екзаменатор виставляє одну оцінку у національній 4-бальній шкалі як середнє арифметичне з двох оцінок за кожне екзаменаційне завдання.

Підсумковий контроль

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Екзаменатор оцінює відповідь студента на іспиті у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується
в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

  «відмінно»   – 30 балів;

«добре»  – 23 бали;

«задовільно»   – 18 балів;

«незадовільно»  – 0 балів.

Шкала відповідності оцінок

Відмінно A 90 – 100 балів зараховано
Добре B 82 – 89 балів
C 75 – 81 бал
Задовільно D 66 – 74 бали
E 60 – 65 бали
Незадовільно FX 59 балів і нижче      не зараховано

 IV КУРС

ПОРЯДОК проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням IT-технологій з навчальної дисципліни «Практичний курс перекладу (західноєвропейська і українська мови)» здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра (денна форма здобуття освіти)  IV курсу   

з освітньо-професійної програми

Арабська мова і література та переклад, перська мова, західноєвропейська мова; Мова іврит, європейська література та переклад, арабська мова, західноєвропейська мова; Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова; Перська мова і література та переклад, турецька мова, західноєвропейська мова; Турецька мова і література та переклад, арабська мова, західноєвропейська мова; Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова;

за спеціальністю 035 Філологія

Укладач: Талько С. В.

Затверджено на засіданні кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Протокол № 5 від «12» листопада 2020 р.

Завідувач кафедри ________ Мелько Х. Б.

Порядок проведення МКР у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Написання МКР у дистанційному режимі з дисципліни «Практичний курс перекладу (західноєвропейська і українська мови)» на IV курсі відбувається у додатку Forms на платформі Microsoft Office 365  Teams (основний варіант), а також варіанти МКР розроблено в Google Forms (як допоміжний варіант).

Структура і зміст МКР

МКР з дисципліни «Практичний курс перекладу (західноєвропейська і українська мови)» на IV курсі має таку структуру:

 1. Theory;
 2. Translation of a part of the article into Ukrainian (переклад частини статті українською);
 3. Translation of a part of the article into English (переклад частини станні англійською);

Усі завдання виконуються у додатку Forms на платформі Microsoft Office 365  Teams (основний варіант). Ідентичні варіанти розроблено в Google Forms (як допоміжний варіант).

Завдання та критерії оцінювання МКР

МКР з дисципліни «Практичний курс перекладу (західноєвропейська і українська мови)» на IV курсі оцінюється наступним чином:

І. Theory (20 points: 1 point for each correct answer).

1.Complete the following sentences with the appropriate word (5 points: 1 point for each correct answer).

2.Identify the repetition links (5 points: 1 point for each correct answer).

3.Study the following statements. Decide if these statements are true (T) or false (F) (10 points: 1 point for each correct answer).

ІІ. Translation of a part of the article into Ukrainian (40 points)

III. Translation of a part of the article into English (40 points).

SYSTEM OF ASSESSMENT
Task achievement 3 points: all points required by the task fully covered / minimum errors;2 points: points required by the task covered in some detail / several errors;1 point: some omissions and/or irrelevant material / basic errors; 40 points
Translation transformations 15 points max.: well organised with variety of linking devices.MISTAKES: 1 mistake – 1 point
Vocabulary / Lexicon 12 points max. for correspondence to topical vocabulary.MISTAKES: lexical – 1 point, spelling – 0.5 point
Grammar and accuracy 10 points max.MISTAKES: grammar – 1 point, article, preposition – 0.5 point

 TOTAL NUMBER OF POINTS – 100

Сумарний бал за виконання всіх завдань МКР Підсумкова оцінка в національний системі
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
59 і менше незадовільно

Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР  у такий спосіб:

 • для дисциплін, з яких передбачено підсумковий контроль у формі заліку:

«відмінно»  – 50 балів;

«добре»  – 40 балів;

«задовільно»  – 30 балів;

«незадовільно»  – 20 балів;

неявка на МКР  – 0 балів.

Порядок проведення заліку у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Залік у дистанційному режимі з дисципліни «Практичний курс перекладу (західноєвропейська і українська мови)» на IV курсі проводиться на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура заліку та критерії оцінювання

Відмітка про залік у національній шкалі («зараховано», «не зараховано») та оцінка в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким чином:

90 – 100 балів    –    А

82 – 89 балів  –   В

75 – 81 бал   –   С

66 – 74 бали   –   D

60 – 65 бали   –   Е

59 балів і нижче  –  FX.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – E та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за дисципліну.

Шкала відповідності оцінок

Відмінно A 90 – 100 балів зараховано
Добре B 82 – 89 балів
C 75 – 81 бал
Задовільно D 66 – 74 бали
E 60 – 65 бали
Незадовільно FX 59 балів і нижче      не зараховано

 I курс другого (магістерського) рівня вищої освіти

ПОРЯДОК проведення семестрового контролю в дистанційному режимі з використанням IT-технологій з навчальної дисципліни «Теорія і практика перекладу з англійської  мови»  студентів першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти I курс другий (магістерський) рівень

з освітньо-професійної програми

Галузевий переклад: арабська/ гінді/ китайська/ перська/ турецька/ японська/ мова, англійська мова; Мова іврит, європейська література, англійська мова та методика їх викладання; Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

за спеціальністю 035 Філологія

Укладач: Ананко Т. Р.

Затверджено на засіданні кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства

Протокол №  5 від «12» листопада 2020 р.

Завідувач кафедри _________ Мелько Х. Б.

Порядок проведення МКР у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Написання МКР у дистанційному режимі з дисципліни «Теорія і практика перекладу з англійської  мови» на I курсі другого (магістерського) рівня відбувається на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура і зміст МКР

МКР з дисципліни «Теорія і практика перекладу з англійської  мови» на I  курсі  другого (магістерського) рівня має наступну структуру:

I. Theoretical Part;

II. Phonogram Interpretation into Ukrainian;

III. Phonogram Interpretation into English;

IV. Translation into Ukrainian (тексти з галузі захисту прав людини, міжнародного права, юридичної та економічної сфер).

V. Translation into English (тексти з галузі захисту прав людини, міжнародного права, юридичної та економічної сфер).

Усі завдання виконуються на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Завдання та критерії оцінювання МКР

МКР з дисципліни «Теорія і практика перекладу з англійської  мови» на I  курсі  другого (магістерського) рівня оцінюється наступним чином:

 1. Theoretical Part (20 points: 1 point for each correct answer).
 2. Alternative Test F/T (10 points)
 3. Multiply Test (10 points)
 4. Phonogram Interpretation into Ukrainian (20 points).  4 passages for interpretation from English into Ukrainian. The duration of the phonogram is approximately 1,5 min.

5.Phonogram Interpretation into English (20 points). 4 passages for interpretation from Ukrainian into English. The duration of the phonogram is approximately 1,5 min.

Assessment Criteria for Tasks II and III

Points Descriptors
10 Full realization of the task set. Fully achieves the necessary communicative effect on the addressee. All content points included. No gaps. Style and register consistently appropriate to purpose and audience. Well-developed control of language. Wide range of structure and vocabulary within the task set. Ideas effectively organized, with a variety of linking devices. No errors.
9 Full realization of the task set. Fully achieves the necessary communicative effect on the addressee. All major content points included, possibly 1 or 2 minor omissions. Style and register consistently appropriate to purpose and audience. Very good range of structure and vocabulary within the task set. Ideas effectively organized, with a variety of linking devices. Number of errors – 1 or 2.
8 Good realization of the task set. Achieves the desired communicative effect on the target addressee. All major content points included, possibly 1 or 2 minor omissions. Style and register on the whole appropriate to purpose and audience. Good range of structure and vocabulary within the task set. Ideas clearly organized, with suitable linking devices. Number of errors – 3 or 4.
7 Good realization of the task set. Achieves the desired communicative effect on the target addressee. All major content points included, possibly 1 or 2 minor omissions. Style and register on the whole appropriate to purpose and audience. Adequate range of structure and vocabulary within the task set. Ideas clearly organized, with suitable linking devices. Number of errors – 5, but these errors don’t impede understanding.
6 Reasonable achievement of the task set. Achieves, on the whole, the desired communicative effect on the target addressee. All major content points included, possibly 3 or 4 minor omissions. Adequate range of structure and vocabulary, which fulfills the requirements of the task. Ideas adequately organized, with simple linking devices. Reasonable, if not always successful attempt at style and register appropriate to purpose and audience. A number of errors may be present (6 or 7), but they don’t impede understanding.
5 Reasonable achievement of the task set. Achieves, on the whole, the desired communicative effect on the target addressee. All major content points included, possibly 3 or 4 minor omissions. Adequate range of structure and vocabulary, which on the whole fulfills the requirements of the task. Ideas adequately organized, with simple linking devices. Reasonable attempt at style and register appropriate to purpose and audience. A number of errors may be present (8 or 9), but they don’t impede understanding.
4 Task set attempted but not adequately achieved. Message not clearly communicated to the target addressee. Some major content points inadequately covered or omitted. Limited range of structure and vocabulary. Ideas inadequately organized; linking devices rarely used. Unsuccessful attempts at appropriate style and register. A number of errors (10), which may obscure communication at times.
3 Task set attempted but not adequately achieved. Message not clearly communicated to the target addressee. Some major content points inadequately covered or omitted, and/or some irrelevant material. Limited range of structure and vocabulary. Ideas inadequately organized; linking devices rarely used. Unsuccessful or inconsistent attempts at appropriate style and register. A number of errors (11-12), which distract the addressee and may obscure communication.
2 Poor attempt at the task set. Negative effect on the target addressee. Notable content omissions and/or considerable irrelevance, possibly due to misinterpretation of task set. Narrow range of structure and vocabulary. Lack of organisation or linking devices. Little awareness of appropriate style and register. Frequent errors which obscure communication; little evidence of language control. Number of errors – 13-14.
1 Poor attempt at the task set. Very negative effect on the target addressee. Notable content omissions and/or considerable irrelevance, possibly due to misinterpretation of task set. Narrow range of structure and vocabulary. Lack of organisation or linking devices. No awareness of appropriate style and register. Frequent errors which obscure communication; little evidence of language control. Number of errors – more than 15.
0 Achieves nothing: too little language for assessment or totally irrelevant.
Errors and

MistakesPresentation: pronunciation, intonation, tempo

Grammar: article, preposition0,5Gaps and omissions

Style

Transformations

Lexicon / Vocabulary

Grammar: word order, tenses, sequences of tense, subjunctive mood, non-finite forms of verb1

IV.Translation of the fragment into Ukrainian (20 points).

V.Translation of the fragment into English (20 points)

Assessment Criteria for Tasks IV and V

System of Assessment
Task achievement 3 points: all points required by the topic fully covered/minimum errors;

2 points: points required by the topic covered in some detail/several errors;

1 point: some omissions and/or irrelevant material/basic errors;20 pointsTranslation

Transformations5 points max.: well organised with variety of linking devices, grammatical and lexical transformations

MISTAKES: 1 mistake – 1 pointVocabulary6 points for correspondence to topical vocabulary.

MISTAKES: lexical – 1 point, spelling – 0.2 pointGrammar and accuracy6 points max.

MISTAKES: grammar – 1 point, article, preposition – 0.2 point

 TOTAL NUMBER OF POINTS – 100

Сумарний бал за виконання усіх завдань МКР Підсумкова оцінка в національній системі

90  і більшевідмінно75 – 89добре60 – 74задовільно59 і меншенезадовільно

 Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР  у такий спосіб:

 • для дисциплін, з яких передбачено підсумковий контроль у формі екзамену:

«відмінно»   – 20 балів;

 «добре»   – 16 балів;

  «задовільно»   – 12 балів;

  «незадовільно»  – 8 балів.

  Неявка на МКР   – 0 балів.

Порядок проведення іспиту у дистанційному режимі з використанням IT-технологій

Іспит у дистанційному режимі з дисципліни «Теорія і практика перекладу з англійської  мови» на I  курсі  другого (магістерського) рівня» проводиться на платформі Microsoft Office 365 Teams.

Структура іспиту та критерії оцінювання

Іспит проводиться в усній формі, складається з трьох питань і передбачає теоретичне питання за тематикою, що вивчалася протягом навчального року, послідовний переклад відео з англійської на українську мову та переклад з аркушу з української на англійську мову.

При виставленні оцінки за іспит враховується повнота всіх відповідей студента на питання екзаменаційного білета, його мовленнєва, лінгвістична, соціокультурна та перекладацька компетенції в усному мовленні. Оцінювання відповідей здійснюється відповідно до вимог до питань екзаменаційного білета.

Студентові відводиться 15 хвилин для відповіді на питання екзаменаційного білета: теоретичне питання, переклад статті (з аркушу) відбувається безпосередньо під час відповіді (стаття виводиться на екран), усний послідовний переклад відео (відео демонструється безпосередньо на екрані студента) відбувається під час пауз, які робить екзаменатор. Кожне екзаменаційне завдання оцінюється в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). Якщо відповіді на екзаменаційне завдання немає, студент отримує за нього «0» балів. За іспит екзаменатор виставляє одну оцінку у національній 4-бальній шкалі як середнє арифметичне з двох оцінок за кожне екзаменаційне завдання.

Підсумковий контроль

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63 – 70, за рішенням кафедри може бути виставлена підсумкова оцінка за дисципліну за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового рейтингового бала студента 30 балів.

Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Екзаменатор оцінює відповідь студента на іспиті у 4-бальній шкалі. Ця оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий бал у такий спосіб:

  «відмінно»   – 30 балів;

  «добре»  – 23 бали;

  «задовільно»  – 18 балів;

  «незадовільно»   – 0 балів.

Шкала відповідності оцінок

Відмінно A 90 – 100 балів

 

зарахованоДобреB82 – 89 балівC75 – 81 балЗадовільноD66 – 74 балиE60 – 65 балиНезадовільноFX59 балів і нижче     не зараховано