Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: “Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу”.

Викладачі кафедри англійської мови і перекладу факультету сходознавства навчаються в аспірантурі та докторантурі в межах інших кафедр КНЛУ:

 • доц. Зінченко Г.Є. – кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова;
 • ст.викл. Ярошенко О.В. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій;
 • викл. Щербина М. Б. – кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій;

ВИДАННЯ

 1. Шутова М.О. Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул). Монографія. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 294 с.

Шутова М.О. Етнокультурне підґрунтя фразеосеміотичних номінацій поведінкових стереотипів англійців і українців. Research of different directions of development of philological sciences in Ukraine and EU. Intenational scientific and practical conference. Baia Mare, Romania, 2019. С. 144 – 148.

Шутова М.О. Мудринич С.Ю. The Biblical Motive of the “Promised Land” in Inaugural Addresses of American Presidents. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія “Філологія. Соціальні комунікації”. Том 30 (69). № 2, 2019. ISSN 2663-6069. Збірник індексується в міжнародній базі даних Index Copernicus. С. 114 – 119.

 1. Ананко Т.Р. Communicative strategies in political discourse of Hilary Clinton. Science and Education a New Dimension. Philology VI(47), Issue 160. 2018. Р. 7-10. Режим доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/httpsdoi.org10.31174send-ph2018-160vi47-01.pdf
 2. Бурка Н.А. Особливості відтворення метафор у художньому перекладі // Збірник наук. пр. Фаховий та художній переклад: теорія, метадологія, практика. Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. С. 206-210.

Синтагматика двочленних приголосних сполук у середині слова в давньо- та середньоанглійському періодах англійської мови. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ. Київ: КНЕУ, 2018.

Зміни синтагматики приголосних фонем на початку слова у давньоанглійський період. Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Філологічна. Острог: Вид-во Національного університету “Острозька академія”, 2018. Вип. . С. 77―80.

Варіативність приголосних ініціальних сполук у розвитку англійської мови. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці: Вид. дім “РОДОВІД”, 2018. Вип. 2 (15).

 1. Долина А.В. Використання системи Moodle для вдосконалення фонетичної компетентності студентів-філологів. Інформаційні технології і засоби навчання. Том 70. №2. 2019. C. 205-215. Журнал індексується в науково-метричній базі Web of Science.
 2. Лисенко О.А. Особливості професійного розвитку ірландських педагогів шкільних закладів освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. Тернопіль, 2018. Вип. 1. С. 111-117.
 3. Максименко Л.О. The Introduction of Genre Approach to the Development of the Student Competence in Translating Scientific Texts on Linguistics. Международный научный журнал «SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» : серия «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY». 2018. VI (75), Issue 181 (Nov). P. 57–61.
 4. Мудринич С.Ю. Історія вивчення слів семантики стану в слов’янському та германському мовознавстві. Мова і Культура. (Науковий журнал). Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2018. Вип.№21. Т. ІІ (191). С.64-71.

Валентність слів семантики стану в українській та англійській мовах // Studia Linguistica: Збірник наукових праць КНУ імені Тараса Шевченка. Київ. Випуск 12. 2018. С.74-85.

Концепція польової структури слів  семантики стану в українській та англійській мовах. Prace naukowe Akademii im. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. JĘZYKOZNAWSTWO, 2018. P. 107-119.

 1. Писанко М.Л. Мовне тестування та оцінювання: український досвід . Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. Київ : Вид. центр КНЛУ. 2018. Вип.28. С. 222-227. (фахове видання, Copernicus)

Організація дистанційного навчання майбутніх перекладачів аудіювання англійською мовою засобами віртуального навчального середовища Moodle. Інформаційні технології і засоби навчання  (фахове видання, Web of Science). 2018.

 1. Подкур І.В.. Специфіка перекладу кінотворів (на матеріалі англійської мови). Мова і культура . Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. Вип. 21.Т. VI (195). С. 99-102.
 2. Сидоренко Т.В. Когнітивно-семіотичне підгрунтя вивчення сенсорики запаху і смаку в художньому тексті. Наукове видання Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії» №3, том 2. Ужгород: Гельветика, 2018. С.49 – 52.
 3. Ставцева В.Ф. Історичні алюзії англомовного медіакурсу США та способи їх перекладу українською мовою. Наукові записки. Серія: Філологічні науки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Кропивницький : Видавництво «КОД», 2018. Випуск 164. С. 553-558.

Літературні алюзії англомовного медіакурсу США та способи їх перекладу українською мовою. Південний архів Херсонського державного університету :Збірник наукових праць. Філологічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. Випуск LXXII. том ІІ. С. 81-84.

Труднощі перекладу алюзій англомовного медіа курсу. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2018. Вип. 1(15). С. 318-321.

12. Талько С.В. Антропоцентричність метафор і порівнянь у лексико-семантичному просторі зоонімів в українській і англійській мовах. Збірник наукових праць “Слов’янські мови”. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 1 (13). С. 211 – 219.