Видання

 1. Шутова М.О. Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул): [монографія]. / Марія Олександрівна Шутова. – К.: Вид. центр. КНЛУ, 2016. – 294 c.
 2. Шутова М.О. Формомодель етнокультурних стереотипів як наукова дескрипція для інтерпретації / реконструкції поведінки представників етнічних груп // М.О. Шутова // Science and Education a New Dimension. Philology. – Budapest, 2014. – Issue – ISSN 2308-5258 – P. 97-101.
 3. Шутова М.О. Культурна й ономасіологічна реконструкція архетипів національного характеру англійців і українців // М.О. Шутова // Сучасні дослідження з іноземної філології: [збірник наукових праць]/ [відпов. ред. Фабіан М.П.]. – Ужгород: ПП “Аутдор-Шарк”, 2015. – Вип. 13. – С. 253-264.
 4. Шутова М.О. Ментальність етносів і їх національний характер як ядро етнокультурних стереотипів (на прикладі семантичної реконструкції стереотипізації уявлень українців про рідну оселю // М.О. Шутова // Науковий вісник Чернівецького університету: [збірник наукових праць]. – Чернівці: Видавничий дім “РОДОВІД”, 2015. – Вип. 740-741: Германська філологія. – С. 245-250.
 5. Шутова М.О. Методологічні установки у вивченні етностереотипів та методика їх семантико-мотиваційної реконструкції // М.О. Шутова // Вісник КНЛУ: [збірник наукових праць]/ [гол. Ред.. Корольова А.В.]. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2015. – Т.18. – №1. – С. 173-182.
 6. Шутова М.О. Символіко-мотиваційна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про патріотизм // М.О. Шутова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – Вип. 16. – ISSN 2308-4855 РИНЦ. – С. 218-229.
 7. Шутова М.А. Методическая процедура реконструкции этнокультурных стереотипов как основной прием современной лингвокомпаративистики // М.А. Шутова // Интернаука: [научный журнал]. – № 3(7). Часть 1. – М., Изд. “Интернаука”, 2017. – ISSN: 2542-0348 – С. 71 – 72.
 8. English Grammar: Theory And Practice: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О. В. Микульська, Н. С. Кравцевич, Т. М. Данкевич, І. С. Комарова – Вид. 3-тє, переробл. й доповн. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 72 с.
 9. Essential English: A Thematic Dictionary for the Third-Year Students of the Oriental Studies Faculty : Англійська мова. Словник-мінімум тематичної лексики для студентів третього курсу факультету сходознавства / О. В. Ярошенко, А. В. Долина, І. В. Зайцева, та інші; [за ред. О. В. Ярошенко]. — Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2017. — 188 с.
 10. Ананко Т. Р. Переклад політичного дискурсу: прагматичний аспект / Т. Р. Ананко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 9–10.
 11. Ананко Т. Р. Лінгвостилістичні особливості перекладу політичного дискурсу / Т. Р. Ананко // Наукові записки національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологічна». – Острог, 2015. – Вип. 54. – С. 245–247.
 12. Ананко Т. Р. Особливості передачі оцінної лексики в перекладі твору Джорджа Орвелла “1984” // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (Філологія. Педагогіка. Психологія) Вип. 34. – 2017. – С. 79-83
 13. Ананко Т. Р. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті / Т. Р. Ананко // Наукові записки. – Вип. 126. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 73–76.
 14. Бураго О. Г. Reading and discussing the novel “1984” by G. Orwell (Part I). – К. : Видавництво “Graffiti Group”. – 2014. – 56с.
 15. Бурка Н. А. Дистрибутивний аналіз як одна з методик лінгвістичного дослідження / Н. А. Бурка // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали I міжнар. наук.-практ. конф., (17 квітня 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ — К.: Кафедра, 2014. — С. 100—101.
 16. Бурка Н. А. Лингвистический статус фонемы как объекта фонологического исследования / Н. А. Бурка // Science And Education a New Dimension. Philology, III (10), Issue: 47, 2015. www.seanewdim.com – С. 31 – 34.
 17. Бурка Н. А. Парадигматичний аналіз підходів до дослідження синтагматики фонем / Н. А. Бурка // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – С. 576–580.
 18. Бурка Н. А. Систематизація напрямів і аспектів дослідження синтагматики фонем у межах структурного підходу / Н. А. Бурка // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., (16 квітня 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ — К.: Кафедра, 2015. — С. 64—66.
 19. Бурка Н. А. Систематизація підходів до періодизації англійської мови / Н. А. Бурка // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., (21 квітня 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України КПІ — К.: Кафедра, 2016. — С. 83—85.
 20. Бурка Н. А. Соціальна обумовленість діахронічних змін синтагматики приголосних фонем англійської мови / Н. А. Бурка // Наукові записки. – Випуск 146. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 627–631.
 21. Бурка Н. А. Уточнене визначення фонеми як основної одиниці фонемного рівня / Н. А. Бурка // Мова. Культура. Комунікація: Дослідження мови та літератури в глобальному світі: матеріали VI-ї міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 р.) / Черніг. нац. педагог. ун-т ім. Т.Г. Шевченка — Чернігів, 2015. — С. 22—25.
 22. Василенко Т. П. Актуалізація знань під час формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетентності з письмового перекладу / Т. П. Василенко // «Іноземні мови». – Вип. 1/ 2016 (85). – К. – 2016. – С. 37 – 41.
 23. Василенко Т. П. Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетенції філологів з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Філологія. Педагогіка. Психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 28. – С. 231–238.
 24. Василенко Т. П. Особливості навчання перекладу національних реалій (англійська та українська мови) / Т. П. Василенко // Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин : зб. наук. праць VIII Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03 червня 2016 р.) / Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. – К. : ДАУ при МЗС України, 2016. – C. 72 – 73.
 25. Василенко Т. П. Рекомендації з формування англомовної лексичної компетенції з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. статей. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 2. – С. 28–33.
 26. Данилюк О.В. Науково-методичне забезпечення розвитку професійної культури майбутніх перекладачів у закладах вищої освіти. Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми пошуки і перспективи: зб. наук. пр. / [ред..кол.: В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. Вип. 7. – К.: «НВП Поліграфсервіс». – С. 56–67.
 27. Данкевич Т. М. Difficulties of Teaching Headline English / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. II (170). – C. 369–376.
 28. Данкевич Т. М. Американські фразеологізми / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 190 – 195.
 29. Данкевич Т. М. Переклад авторських неологізмів в англійській мові / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. IIІ (171). – С. 341–345.
 30. Данкевич Т. М. Поняття емоційності та експресивності / Т. М. Данкевич // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 39–43.
 31. Долина А. В. Використання мультимедійного комп’ютерного курсу для удосконалення фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови як другої іноземної // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : Серія : Педагогіка та психологія. – Вип. 26. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2017.
 32. Долина А. В. Психолінгвістичні передумови вдосконалення фонетичної компетентності студентів філологів // International Scientific and Practical Conference “World Science”. Volume 3. – № 1(17). – Dubai, 2017. – P. 22–25.
 33. Долина А. В. Чинники фосилізації вимови студентів-філологів // Наукові записки : Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ. – Вип.132. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 188–191.
 34. Долина А. В. Робочий зошит до мультимедійного комп’ютерного курсу “Sound English”. – К.: Ленвіт, 2014. – 90 с.
 35. Долина А.В. Sound English. Мультимедійний комп’ютерний курс для самостійної роботи студентів над удосконаленням фонетичної компетентності. – К. : Ленвіт, 2014. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM).
 36. Зайцева И. В. Трудности обучения будущих филологов ангоязычной дискуссии на начальном этапе на основе проблемного метода / И. В. Зайцева // Современный научный Вестник. Серия «Педагогические науки. Психология и социология». – Белгород : Руснаучкнига, 2014. – Вып. 12 (208). – С. 78–86.
 37. Зайцева І. В. Solving Problems Through Discussion / І. В. Зайцева : навч. посіб. – К. : Ленвіт, 2014. – 192 с.
 38. Зайцева І. В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів ведення англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Вісник КНЛУ. Серія «Педагогіка та психологія». – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип 23. – С. 53 – 68.
 39. Зайцева І. В. Організація навчання майбутніх філологів англомовної дискусії на основі проблемних ситуацій / І. В. Зайцева // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія «Педагогіка». – Тернопіль. : Вид. відділ ТНПУ, 2015.– №. 2. – С. 77–85.
 40. Зинченко А. Е. Синтаксические модели аппозитивных конструкций в английском языке XII–XVII веков / А. Е. Зинченко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины : [науч. журнал] / [гл. ред. А. В. Рогачев]. – Гомель : Изд-во ГГУ, 2014. – № 4 (85). – С. 126–130. – ISSN 1609–9672.
 41. Зінченко Г. Є. Структура аппозитивних конструкцій з узагальнювальним елементом у давньоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Вип. 5. – С. 27–31.
 42. Комарова І. С. Автентичний художній фільм як метод заохочення студентів вузів до міжкультурного іншомовного спілкування / І. С. Комарова // Мова і культура. – [Науковий журнал]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 475 – 478.
 43. Лежньов С. М., Янсон В. В. Англомовні неологізми-оніми / С. М. Лежньов, В. В. Янсон // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 115. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 405–408.
 44. Лежньов С. М., Янсон В. В. Студентський сленг (на матеріалі англійської мови) / С. М. Лежньов, В. В. Янсон // Наукові записки. Серія “Філологічна”. Випуск 129. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 255–258.
 45. Лежньов С. М., Янсон В. В. Ядерна лексема “CULTURE” у сфері культурно-антропологічної термінології / С. М. Лежньов, В. В. Янсон // Серія “Філологічна”. Випуск 42. – Острог : Нац. ун-т “Острозька академія”, 2014. – С. 215–216.
 46. Лисенко О. А. Іншомовна комунікативна компетентність як основа загальної професійної компетентності випускників немовних ВНЗ / О. А. Лисенко // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих дослідників. – Суми : СОІППО, 2014. – 200с. – С. 95–100.
 47. Лисенко О. А. Методологічні засади використання іноземної мови у процесі формування професійної компетентності майбутнього фахівця / О. А. Лисенко // Україна і світ : діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01-3 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 596-598.
 48. Лисенко О. А. Моделі підготовки педагогічних кадрів у республіці Ірландія та країнах Європи / О. А. Лисенко // Україна і світ : діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016.
 49. Лисенко О. А. Формування діалогічної культури мовлення особистості засобами іноземної мови / О. А. Лисенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Матеріали ІІІV міжнародної науково-практичної конференції присвяченій 20-й річниці Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 16−17 травня 2015 року. − Суми.− С.209−211.
 50. Лисенко О. А. Формування іншомовної професійної компетентності засобами іноземної мови / О. А. Лисенко // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих дослідників. – Суми : СОІППО, 2014. – 200с. – С.101–105.
 51. Лисенко О.А. Реформування педагогічної освіти в Республіці Ірландія на початку ХХI століття / О. А. Лисенко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції, 21–22 травня 2016 року. − Суми.−С.238–241.
 52. Лисенко О.А. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Ірландії (1922−1961 рр.) / О. А. Лисенко // European Humanities Studies: Education and Training. – East European Institute of Psychology, Kyiv, 2016. – Т. ІІ. – С. 29–40.
 53. Лисенко О.А. Формування системи педагогічної освіти в Ірландії до 1922 року / О. А. Лисенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. − Суми, 2016. − № 6 (60). – С. 240 – 252.
 54. Лисенко О.А. Шкільна практика у початковій педагогічній освіті Республіки Ірландія / О. А. Лисенко // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті (SP XXI 2017)» 14-15 лютого 2017 р. – Київ, 2017. – С.157 – 161.
 55. Максименко Л. О. Comprehension reading. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 88 с.
 56. Максименко Л. О. Переговори. Фактори успіху. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – 48 с.
 57. Мудринич С. Ю. Основні вимоги до підготовки, написання та захисту науково-дослідницьких робіт. Відділення іноземної філології та світової літератури. Методичний посібник. – Київ: КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», 2015. – 59 с.
 58. Мудринич С. Ю. Співвідношення частиномовного потенціалу предикатів стану з типом речень в сучасній українській мові / С. Ю. Мудринич // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Вип. 108 (2). – Кіровоград: Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка, 2015. – С. 207–212.
 59. Мудринич С. Ю. Співвідношення частиномовного потенціалу слів категорії стану з типом речень в сучасній англійській мові / С. Ю. Мудринич // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Вип. 109 (1). – Кіровоград: Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка, 2016. – С.167–172.
 60. Нищик Р. А. Процессуальный аспект содержания обучения будущих филологов англоязычной диалогической речи с использованием фразеологических единиц / Р. А. Нищик // Современный научный вестник. – Белгород, 2014. – № 2 (198). – С. 103–112.
 61. Ніщик Р. О. Аналіз результатів опитування студентів стосовно проблеми використання автентичних художніх фільмів для навчання усного англомовного мовлення / Р. О. Ніщик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур (01-03 квітня). – 2015. – С. 610–612.
 62. Ніщик Р. О. Використання автентичних художніх фільмів для самостійної роботи студентів / Р. О. Ніщик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур (30 березня-01 квітня). – 2014. – С. 253–255.
 63. Ніщик Р. О. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів англомовного діалогічного мовлення з використанням фразеологічних одиниць на матеріалі автентичних художніх фільмів / Р.О. Ніщик // Вісник КНЛУ: Серія Педагогіка і психологія. – 2014. – № 23. – С. 78–87.
 64. Ніщик Р. О. Етапи навчання майбутніх філологів англомовного діалогічного мовлення з використанням фразеологічних одиниць на матеріалі автентичних художніх фільмів / Р. О. Ніщик // Матеріали науково-практичної конференції Україна і світ: діалог мов та культур (19–21 березня). – 2014. – С. 573–575.
 65. Ніщик Р. О. Соціолінгвістичні особливості навчання майбутніх філологів вживання англомовних фразеологічних одиниць в усному діалогічному мовленні / Р. О. Ніщик // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир, 2014. – Випуск 3 (75). – С. 165–171.
 66. Петренко І. В. Гендерний аспект дослідження мовної особистості лектора / І. В. Петренко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Україна і світ: діалог мов і культур», квітень 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С.285–287.
 67. Петренко І. В. Мовна особистість і комунікативна структура англомовного дискурсу / Петренко І. В. // Мова і культура. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015 – Вип.18. – Т.1 (176). – С. 258–261.
 68. Рибачківська Л. Є. Місце зіставного словотвору у сучасній контрастивній лінгвістиці / Л. Є. Рибачківська // Мова і Культура : [наук. журнал] / [гол. ред. Д.С. Бураго] ― К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. ― Вип. 17. ― Т. I (169). ― С. 270―276.
 69. Рибачківська Л. Є. Структура словотвірних гнізд з вершинами-онімами в сучасній українській мові / Л. Є. Рибачківська // Science and Education a new Dimension. Philology : [the journal is published by the support of Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Easten Europe] / [editor-in-chief : Dr. Xénia Vámos] ― Budapest, 2015. ― III(12), Issue 60. ― P. 81―85. ― ISSN 2308-5258.
 70. Рибачківська Л.Є. Основоцентричний підхід до вивчення словотвірних гнізд в контрастивному аспекті / Л. Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. ― Вип. 130. ― С. 509―514.
 71. Рибачківська Л.Є. Словники словотвірних гнізд української та англійської мов: принципи укладання / Л.Є. Рибачківська // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : [зб. наук. пр.] / [уклад. О. Семенюк]. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. ― Вип. 137 ― С. 329―331.
 72. Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз просодичної організації англомовних підготовлених радіо- і телеінтерв’ю / О. Б. Рубчак // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серрія : Філологічна. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2015. — Вип. 53. — С. 200—203.
 73. Рубчак О. Б. Частотні характеристики англомовних інтерв’ю / О. Б. Рубчак // Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури : Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., (Суми, 20 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка — Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. — С. 37—41.
 74. Сергиенко Е. П. Сопоставление стратегий негативной вежливости украинской и английской деловой корреспонденции: синтаксическая конструкция / Е. П. Сергиенко // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи : сб. науч. ст. по материалам ХХXIV Междунар. заоч. науч.-практ. конф., (Москва, 10 марта 2015 г.). — М. : Изд-во “Международный центр науки и образования”, 2015. — № 3 (32). — C. 97—101. — ISSN 2309-1924.
 75. Сергієнко К. П. Зіставлення стратегій позитивної ввічливості української і англійської ділової кореспонденції: синтаксична конструкція / К. П. Сергієнко // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна : [зб. наук. пр.] / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М Коцюк, С. В. Новоселецька]. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2014. — Вип. 44. — С. 269—271.
 76. Сергієнко К. П. Лексичні засоби відтворення стратегій негативної ввічливості українського і англійського ділового мовлення / К. П. Сергієнко // Проблеми зіставної семантики : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. А. В. Корольова]. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. — Вип. 12. — С. 370—376. Сергієнко К. П. Лінгвокомунікативні цінності української та англійської культури / К. П. Сергієнко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [відп. ред. С. М. Ніколаєнко]. — К. : Міленіум, 2016. — Вип. 248. — C. 87—93.
 77. Ставцева В. Ф., Максименко А. П. Історія розвитку новозеландських університетів (ХХ – початок ХХІ століття): [монографія] / В. Ф. Ставцева, А. П. Максименко. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. – 198 с.
 78. Тищенко Т. В. Інтонація жіночих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні / Т. В. Тищенко // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць / редколегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарєва [та ін.]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Вип. 5. – С. 106–109.
 79. Тищенко Т. В. Просодичне оформлення чоловічих позитивних оцінних висловлювань у сучасному англійському діалогічному мовленні / Т. В. Тищенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька] – Вінниця : ТОВ «Фірма «Планер», 2014. – Вип. 19. – С. 371-375.
 80. Циган Л. В. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти за спеціальністю “Переклад”. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – 76 с.
 81. Циган Л. В. Корекція помилок у процесі навчання студентів-філологів усного послідовного перекладу / Л. В. Циган // Україна і світ : діалог мов та культур : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 438–440.
 82. Янсон В. В., Василенко Д. В. Комп’ютерні лексичні інновації у сучасній англійській мові / В. В. Янсон, Д. В. Василенко // Наукові записки. Випуск 146. – Серія «Філологічні науки». – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – С. 263–266.
 83. Yanson V., Burdulanyuk K. Tech neologisms in the English language / V. Yanson, K. Burdulanyuk // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2016. – С. 538–540.