Про кафедру

Історія кафедри

Кафедра англійської мови і перекладу створена у січні 2004 року на базі реорганізованої кафедри англійської філології з метою оптимізації структури університету і підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу і є структурним підрозділом факультету східної і слов’янської філології КНЛУ.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на кафедрі виконується за такими науковими напрямками: проблеми просодичного оформлення сучасного англійського мовлення, типологія української та англійської мов, соціолінгвістика, теорія мовної особистості, лінгвістична девіатологія, когнітивна інтерпретація тексту та дискурсу, історія англійської мови та методика викладання іноземних мов. Викладачі кафедри виконують дослідження у межах держбюджетної теми: “Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту та дискурсу”.

Викладачі кафедри взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях: V International Science Conference (Рим, Італія), яка відбулась 16-18 лютого 2021 (Бурка Н.А.), 2nd International Scientific and Practical Conference “Global and Regional Aspects of Sustainable Development”(Копенгаген, Данія), яка відбулась 26-28 лютого 2021 (Бурка Н.А.); XVIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: Міжгалузеві диспути» (Київ), липень, 2021, (доц. Подкур І.В); IV Міжнародна науково-практична конференція “Innovations and prospects of world science” Open Science Laboratory (Ванкувер, Канада), грудень, 2021 (доц. Тищенко Т.В.); V Круглий стіл з міжнародною участю “Сучасні тенденції фонетичних досліджень”. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ, 22 квітня 2021 р. (Бурка Н. А.).

Доц. Бурка (атестат доцента від 27 вересня 2021 АД № 008501) та доц. Мудринич С.Ю. (атестат доцента від 29 червня 2021 АД № 007799) отримали вчене звання доцента.

 Доц. Лисенко О.А., ст. викладач Рибачківська Л.Є. пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Професійна підготовка сучасного філолога: використання європейських практик в освітній системі України» на базі Полонійної Академії (25 жовтня – 5 грудня 2021 року, м. Ченстохова, Республіка Польща) в обсязі  6 кредитів ЄКТС (180 годин).

В аспірантурі навчається 1 викладач (Луценко Р.І), зарахований до аспірантури з 10.09.2021р. за спеціальністю 035 Філологія. Тема дисертації «Адаптація англійськомовних суспільно-політичних реалій в українському аудіовізуальному перекладі (на матеріалі сучасних політичних текстів різних відеожанрів)» (науковий керівник – д.ф.н., доц. Маріна О. С.).